Proces rekrutacji

ETAP I: PRZESŁANIE APLIKACJI

Prosimy o przesyłanie pisemnych zgłoszeń na adres:

praca@selvita.com lub

Dział Kadr, Selvita S.A.
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-348 Kraków

Prosimy o dopisanie do swojej aplikacji następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji prowadzonej przez Selvita S.A.

Jeżeli chce Pan/Pani, abyśmy zachowali przesłane dokumenty również dla celów przyszłych rekrutacji, bardzo prosimy o dopisanie do swojej aplikacji poniższej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych uzyskanych w procesie rekrutacji przez okres 3 lat od daty przesłania niniejszego dokumentu, w celu ich analizy pod kątem prowadzonych w Grupie Selvita procesów rekrutacyjnych.

Dynamiczny rozwój Selvity wymaga od nas szybkości w podejmowaniu decyzji związanych z obsadzaniem wolnych miejsc pracy, w związku z czym prosimy wszystkich kandydatów zainteresowanych rozpoczęciem współpracy z Selvitą o kontaktowanie się z nami nie wcześniej niż 4 miesiące przed możliwością podjęcia współpracy. Kandydaci proszeni są o umieszczenie w komplecie dokumentów aplikacyjnych (CV i list motywacyjny), jak również informacji o temacie swojej pracy magisterskiej, oraz o odbytych stażach.

Osoby aplikujące na stanowiska naukowe i laboratoryjne proszone są o umieszczenie listy znanych technik laboratoryjnych. Osoby z tytułem doktora proszone są o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych listy swoich publikacji naukowych.

ETAP II: ANALIZA OTRZYMANYCH APLIKACJI, KONTAKT Z KANDYDATAMI

Każda nadesłana do Selvity aplikacja trafia do działu kadr oraz do dyrektora działu, w którym kandydat, z uwagi na swoje kompetencje i umiejętności, może zostać zatrudniony. Analizując otrzymane aplikacje kierujemy się obiektywizmem i rzetelnością, dbając jednocześnie o ochronę danych osobowych kandydatów.

Procedura rekrutacyjno-selekcyjna trwa do 30 dni. W tym czasie każdy kandydat może spodziewać się z naszej strony:

  • zaproszenia na testy wiedzy
  • zaproszenia na rozmowę rekrutacyjną
  • otrzymania informacji droga mailową o zakończeniu procesu rekrutacyjnego na Etapie II

ETAP III: ROZMOWA REKRUTACYJNA

Pierwsza rozmowa rekrutacyjna zazwyczaj odbywa się w siedzibie firmy, wyjątek stanowią rozmowy z osobami, zamieszkującymi inne kraje lub miasta znacznie oddalone od Krakowa, z którymi przeprowadzamy rozmowy telefoniczne.

W zależności od zaszeregowania stanowiska i wymagań na nim stawianych, podczas pierwszej rozmowy kwalifikacyjnej kandydat rozmawia ze swoim potencjalnym bezpośrednim przełożonym i /lub kierownikiem działu. Rozmowa może odbywać się w języku angielskim. Druga rozmowa rekrutacyjna odbywa się przy udziale kierownika działu. Ewentualna trzecia rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana jest przez dyrektora działu/członka zarządu.

Po etapie rozmów kwalifikacyjnych, każdy kandydat otrzymuje informację o naszej decyzji związanej z zatrudnieniem.

ADMINISTROWANIE DANYMI OSOBOWYMI

1. Administratorem danych osobowych podanych przez Kandydata jest Selvita S.A. z siedzibą przy ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków („Administrator Danych Osobowych”).

2. Dane osobowe zbierane są, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) w celu: a) realizacji danego procesu rekrutacji, b) realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.

3. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Spółki działające w ramach Grupy Kapitałowej Selvita: Selvita Services sp. z o.o., BioCentrum sp. z o.o., Ardigen S.A., które współadministrują danymi osobowymi w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego. 

4. Dane osobowe Kandydata mogą być udostępniane podmiotom realizującym w imieniu i na rzecz Selvita S.A. procesy rekrutacyjne oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania informacji o danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

5. Dane osobowe Kandydata będą przechowywane: a) przez 1 rok od dnia zakończenia procesu rekrutacyjnego – dla celu określonego w pkt 3 lit. a; b) przez 3 lata od dnia złożenia dokumentów aplikacyjnych – dla celu określonego w pkt 3 lit. b.

6. Kandydatowi przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7. Kandydat, który wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w jednym lub większej liczbie określonych celów, ma prawo do cofnięcia każdej ze zgód w dowolnym momencie, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Kandydatowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek jest warunkiem niezbędnym do uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym.

10. Dane osobowe Kandydata mogą podlegać profilowaniu w zakresie określenia predyspozycji, kwalifikacji i umiejętności do wykonywania zadań na określonym stanowisku pracy, bez powstania skutków prawnych po stronie Kandydata, przy czym Kandydatowi przysługuje prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec profilowania, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną.