Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selvita S.A.