Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za rok 2017