Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Selvita S.A za 2016 rok