Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Selvita S.A za 2015 rok