Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za pierwsze półrocze 2018 roku