Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za pierwsze pólrocze 2016 r.