Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za I kwartał 2018