Publikacja skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za III kwartał 2016 r.