Publikacja skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za I kwartał 2017 r.