Plan podziału Selvita S.A.

PODZIAŁ SELVITY NA DWIE SPÓŁKI O GLOBALNYM ZASIĘGU

NOWE KORZYŚCI DLA AKCJONARIUSZY, KLIENTÓW I PRACOWNIKÓW

 

Jesteśmy dumni, że nasze obydwa segmenty działalności – usługowy oraz innowacyjny – zbudowały silną pozycję na swoich rynkach, i że pozwala im ona działać niezależnie od siebie. Wydzielone podmioty będą miały znakomity potencjał do dalszego, długoterminowego wzrostu. Liczymy na uwolnienie dodatkowej energii każdej ze spółek i w konsekwencji zwiększenie wartości każdej z nich w oparciu o odmienne strategie dopasowane do ich modeli działalności

Paweł Przewięźlikowski, prezes zarządu Selvita S.A.

 

Przeczytaj całą informację prasową

Prezentacja – Plan podziału Selvity

Obejrzyj zapis konferencji prasowej 

 

 

Zarząd spółki Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, że w dniu 28 marca 2019 r., Zarząd spółki Selvita S.A. (“Spółka Dzielona”) oraz Zarząd spółki Selvita CRO S.A. w organizacji (“Spółka Przejmująca”), działając na podstawie art. 533 § 1 w zw. z art. 529 § 1 pkt 4) oraz art. 534 Kodeksu Spółek Handlowych uzgodniły i przyjęły plan podziału, zgodnie z którym nastąpi podział Spółki Dzielonej poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmujący zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji działalności usługowej w obszarze biotechnologii typu Contract Research Organization.

 

Plan podziału Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie

Sprawozdanie Zarządu Selvita S.A. uzasadniające podział spółki

Załącznik 1 Wykaz składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń Spółki Dzielonej przypadających Spółce Przejmującej

Załącznik 2 Zanonimizowana lista pracowników oraz współpracowników

Załącznik 3 Wykaz umów

Załącznik 4 Wykaz akcji i udziałów w Spółkach zależnych przypadających Spółce Przejmującej

Załącznik 5 Projekt uchwały walnego zgromadzenia Spółki Dzielonej w sprawie Podziału

Załącznik 6 Projekt uchwały walnego zgromadzenia Spółki Przejmującej w sprawie Podziału

Załącznik 7 Projekt zmian statutu Spółki Przejmującej

Załącznik 8 Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej oraz Spółki Przejmującej

Załącznik 9 Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów Podziału na dzień pokrycia w całości akcji Spółki Przejmującej tj. na dzień 25 marca 2019 r. w takim samym układzie i przy wykorzystaniu takich samych metod jak bilans roczny

Załącznik 10 Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Dzielonej, przedstawionym w bilansie sporządzonym na dzień 1 lutego 2019 r. w takim samym układzie i przy wykorzystaniu takich samych metod jak bilans roczny

Załącznik 11 Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Działalności Wydzielanej, przedstawionym w bilansie sporządzonym na dzień 1 lutego 2019 r. w takim samym układzie i przy wykorzystaniu takich samych metod jak bilans roczny Spółki Dzielonej

 

Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania planu podziału Selvita S.A.

 

“Sprawozdania finansowe i sprawozdania zarządu Selvita S.A. za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią/raportem biegłego rewidenta są dostępne pod adresem: https://selvita.com/pl/centrum-inwestora/raporty-gieldowe/.”

 

Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy Selvita S.A. o zamiarze dokonania podziału Selvita S.A.

Drugie zawiadomienie akcjonariuszy Selvita S.A. o zamiarze dokonania podziału Selvita S.A.