Polityka dywidendowa

Uchwałę w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy podejmuje Walne Zgromadzenie Emitenta, biorąc pod uwagę m.in. rekomendację Zarządu w tym zakresie. Zarząd zamierza zaproponować akcjonariuszom, by zysk osiągnięty w najbliższych latach obrotowych pozostał w Spółce. Umożliwi to Emitentowi dalszy dynamiczny rozwój działalności. Ponadto w chwili obecnej Spółka znajduje się na etapie rozwoju, w którym celowe wydaje się zatrzymanie większości
generowanych zysków.