Instytucje rynku kapitałowego

    Komisja Nadzoru Finansowego

Celem nadzoru nad rynkiem finansowym jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tego rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości, zaufania do rynku finansowego, a także zapewnienie ochrony interesów uczestników tego rynku.

Instytucja sprawująca nadzór nad:

 • sektorem bankowym,
 • rynkiem kapitałowym,
 • rynkiem ubezpieczeniowym emerytalnym
 • instytucjami pieniądza elektronicznego.

Nadzór nad działalnością KNF sprawuje Prezes RM.

gpw    Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Instytucja zajmująca się organizacją obrotu instrumentami finansowymi. Zapewnia koncentrację w jednym miejscu i czasie ofert sprzedających i kupujących w celu wyznaczenia kursu i realizacji transakcji. Charakterystyczną cechą systemu obrotu obowiązującego na Giełdzie Warszawskiej jest fakt, że kursy poszczególnych instrumentów finansowych są wyznaczane w oparciu o zlecenia sprzedających i kupujących.

Przedmiotem handlu na Giełdzie są papiery wartościowe:

 • akcje,
 • obligacje,
 • prawa poboru,
 • prawa do akcji,
 • certyfikaty inwestycyjne

oraz instrumenty pochodne:

 • kontrakty terminowe,
 • opcje,
 • jednostki indeksowe.

seg     Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych jest organizacją samorządową emitentów, do której przynależność jest dobrowolna. Członkami Zwyczajnymi Stowarzyszenia są prezesi, członkowie zarządów spółek giełdowych, zaś same spółki, jako osoby prawne mają status Członków Wspierających. Działalność statutowa finansowana jest ze składek członkowskich.

Celem Stowarzyszenia jest udzielanie wsparcia spółkom w aspekcie informacyjnym (przekazywanie informacji o zmianach legislacyjnych możliwie najwcześniej, często na długo przed uchwaleniem przepisów), edukacyjnym (organizacja seminariów i konferencji) oraz prawnym (opracowywanie opinii prawnych, rekomendacji i interpretacji dotyczących nowych przepisów).

Stowarzyszenie podejmuje prace na rzecz rozwoju rynku kapitałowego, poprzez działania edukacyjne, promujące i lobbingowe. Działa na rzecz integracji środowiska emitentów papierów wartościowych, podejmując organizację szkoleń, seminariów; reprezentuje wspólny interes tej grupy podmiotów.

Podstawową metodą pracy Stowarzyszenia jest przekazywanie regulatorom rynku oczekiwań emitentów dotyczących poprawy funkcjonowania rynku papierów wartościowych, a także formułowanie propozycji zmian regulacji prawnych, zwiększających atrakcyjność giełdy, jako miejsca pozyskiwania kapitału dla podmiotów gospodarczych.

logo-sii-startpage     Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Największa organizacja inwestorska w Polsce. Stowarzyszenie podejmuje szereg działań mających na celu ochronę i pomoc inwestorom, między innymi interwencje w instytucjach rynku kapitałowego, organach władzy oraz w mediach w imieniu i w interesie inwestorów. Stowarzyszenie edukuje inwestorów, w celu podniesienia ich efektywności inwestycyjnej organizując liczne szkolenia i konferencje. Organizowane przez SII spotkania to w wielu przypadkach największe tego typu imprezy w Polsce.