Centrum Wyników

Wybierz zakres danych:
Pokaż


A jedn.
Skonsolidowany rachunek zysków i strat
PLN
PLN
PLN
PLN

 

W powyższej tabeli zawarto jedynie wybrane skonsolidowane dane finansowe za ostatnie lata obrotowe. Pełne dane finansowe zawarte są w raportach okresowych raportowanych przez jednostkę dominującą na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie i te dane należy traktować jako ostateczne. Dostępne są one w sekcji „Raporty giełdowe”.

UWAGA: Skonsolidowane dane finansowe za okres 2011-2013 prezentowane są zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości. Począwszy od roku 2014 Selvita S.A. raportuje skonsolidowane dane finansowe zgodnie z MSR/MSSF. Wyniki EBIDTA i wynik finansowy netto w latach 2015 – 2017 nie uwzględniają kosztów programu motywacyjnego.

Przychody z działalności operacyjnej tj. 2011-2013: przychody ze sprzedaży + przychody z dotacji, 2014-2019: przychody ze sprzedaży + przychody ze sprzedaży umów R&D + przychody z dotacji + pozostałe przychody operacyjne