Centrum Wyników

Wybierz zakres danych:
Pokaż


A jedn.
Skonsolidowany rachunek zysków i strat
PLN
PLN
PLN
PLN

 

W powyższej tabeli zawarto jedynie wybrane skonsolidowane dane finansowe za ostatnie lata obrotowe. Pełne dane finansowe zawarte są w raportach okresowych raportowanych przez jednostkę dominującą na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie i te dane należy traktować jako ostateczne. Dostępne są one w sekcji „Raporty giełdowe”.

UWAGA: Skonsolidowane dane finansowe za okres 2011-2013 prezentowane są zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości. Począwszy od roku 2014 Selvita S.A. raportuje skonsolidowane dane finansowe zgodnie z MSR/MSSF.

Przychody ze sprzedaży = przychody ze sprzedaży bez grantów; Q3 = Q3 YTD.