Selvita potwierdza zamiar przeprowadzenia wtórnej oferty publicznej akcji na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Kraków, 22 stycznia 2018 r. – Selvita S.A. (WSE:SLV), jedna z największych innowacyjnych firm biotechnologicznych w Europie, potwierdziła zamiar przeprowadzenia wtórnej oferty publicznej akcji („Oferta”). Spółka planuje zaoferować do 2,2 mln akcji nowej emisji i oczekuje, że pozyska 140 mln zł netto. Środki z emisji posłużą do realizacji strategii rozwoju Selvity obejmującej lata 2017-2021, której nadrzędnym celem jest wygenerowanie wzrostu Spółki poprzez samodzielne finansowanie wczesnych faz badań nad innowacyjnymi lekami i komercjalizację projektów na późniejszych niż do tej pory etapach rozwoju.

Zgodnie z założeniami przedstawionej w sierpniu 2017 r. strategii rozwoju, do 2021 r. Selvita planuje osiągnąć następujące cele biznesowe: 

 • Rozwój projektu SEL120 w I fazie badań klinicznych oraz podpisanie kontraktu partneringowego w II fazie badań klinicznych, na warunkach kilkukrotnie lepszych niż w przypadku kontraktu na SEL24;
 • Sprzedaż jednego projektu rocznie w latach 2018-2020, w tym: w 2018 r. w obszarze terapii celowanych w fazie odkrycia lub przedklinicznej; w 2019 r. w obszarze immunometabolizmu w fazie przedklinicznej lub klinicznej, w 2020 r. w obszarze immuno-onkologii w fazie klinicznej;
 • Dalszy dynamiczny wzrost przychodów w segmencie usługowym;
 • Wzrost kapitalizacji Spółki powyżej 2 mld zł (a więc co najmniej o ponad 180 proc. wobec średniego poziomu z ostatnich trzech miesięcy).

 

W ogłoszonej strategii Spółka przewiduje, że łączne nakłady finansowe związane z planami inwestycyjnymi na lata 2017-2021 wyniosą ok. 390 mln zł, z czego 140 mln zł Selvita planuje pokryć ze środków od inwestorów, a pozostałą kwotę z grantów oraz środków własnych.

Potrzeby kapitałowe związane są wyłącznie z rozwojem segmentu innowacyjnego i rozwijanych w jego ramach projektów w obszarze onkologii – łączne planowane wydatki na obszary związane z R&D wyniosą do roku 2021 ok. 290 mln zł, co oznacza, że środki pozyskane od inwestorów pokryją ok. połowę tej kwoty. Pozostała część zostanie sfinansowana uzupełniającymi źródłami finansowania, tj. dotacjami unijnymi, krajowymi i poza europejskimi, środkami własnymi wypracowanymi w toku działalności operacyjnej oraz pochodzącymi z umów partneringowych.

Przede wszystkim realizowane będą dwa projekty rozwojowe: SEL24 (rozwój kliniczny we współpracy z Menarini Group – brak potrzeb kapitałowych) oraz SEL120 (samodzielna realizacja fazy I i IIa badań klinicznych i dalsza komercjalizacja projektu). Równolegle prowadzone będą prace nad odkryciem i rozwojem cząsteczek i leków biologicznych w ramach trzech istniejących platform: terapii celowanych, metabolizmu komórek nowotworowych i immunometabolizmu oraz immuno-onkologii. Ponadto Spółka planuje uzupełnić portfolio badawczo-rozwojowe o projekty terapeutyczne na bazie substancji biologicznych poprzez kompleksową budowę nowej platformy rozwoju leków.

Strategia rozwoju, którą chcemy dalej realizować, zakłada koncentrację na segmencie innowacyjnym, który generuje największą wartość dodaną i potencjał wzrostu Spółki. Biorąc pod uwagę znacznie szerszy potencjał terapeutyczny i rynkowy SEL120 oraz fakt, że w tym przypadku planujemy przeprowadzenie transakcji na znacznie późniejszym etapie rozwoju – po wstępnym oszacowaniu skuteczności terapeutycznej w fazie IIa badań klinicznych – oczekujemy, że warunki potencjalnej transakcji będą kilkukrotnie lepsze niż w przypadku SEL24. W międzyczasie – w latach 2018-2020 – będziemy generowali wzrost wartości Spółki poprzez zawieranie mniejszych kontraktów w segmencie innowacyjnym – zapowiada Paweł Przewięźlikowski, współzałożyciel, największy akcjonariusz i Prezes Zarządu Selvity.

Pozostałe wydatki inwestycyjne, związane z budową Centrum Rozwoju Leków Innowacyjnych (kompleksowego zestawu laboratoriów do opracowywania oryginalnych leków) oraz rozwojem segmentów usługowego i bioinformatycznego firmy, sfinansowane zostaną wyłącznie z dotacji oraz środków własnych (brak finansowania ze środków z planowanej emisji). 

 

Informacje nt. Oferty

Przeprowadzenie Oferty planowane jest w I kw. 2018 r., przy czym ostateczna decyzja dotycząca terminu uzależniona będzie od sytuacji na rynku. Planowana Oferta będzie obejmowała do 2,2 mln nowych akcji serii H. Spółka oczekuje wpływów netto na poziomie 140 mln zł, które zostaną w całości przeznaczone na rozwój innowacyjnych, cechujących się wysokim potencjałem komercyjnym projektów.

Emisja odbędzie się bez prawa poboru, jednak zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w pierwszej kolejności nowe akcje zostaną przydzielone inwestorom, którzy wyrażą chęć uczestniczenia w ofercie w zgodzie z jej parametrami oraz przedstawią odpowiednie dokumenty potwierdzające fakt, że byli akcjonariuszami Selvity we wskazanym dniu referencyjnym, który zostanie określony po zatwierdzeniu prospektu przez KNF. Tacy inwestorzy będą mieli możliwość objęcia akcji nowej emisji w proporcjach, które pozwolą im utrzymać dotychczasowe zaangażowanie kapitałowe w spółce. W drugiej kolejności akcje zostaną przydzielone na zasadach określonych w prospekcie emisyjnym.

Selvita będzie ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Oferta oraz rozliczenie zostaną dokonane w polskich złotych, za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Szczegóły dotyczące Oferty zostaną udostępnione w prospekcie emisyjnym po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz po jego publikacji.

Funkcję współzarządzających księgą popytu będą pełnić Vestor Dom Maklerski oraz Bank Zachodni WBK.

Doradcą Prawnym Spółki w tym projekcie jest kancelaria Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni.

 

Informacje nt. Selvity

Selvita jest polską, jedną z największych w Europie firmą biotechnologiczną, która odkrywa i rozwija innowacyjne leki w obszarze onkologii. Firma powstała w 2007 r. i obecnie zatrudnia 430 osób, z których ok. 1/3 posiada stopień doktora. Główna siedziba Spółki i laboratoria mieszczą się w Krakowie. Drugi zespół laboratoriów działa w Poznaniu. Selvita ma również własne biura w największych ośrodkach biotechnologicznych na świecie, w rejonie Bostonu i San Francisco w Stanach Zjednoczonych, oraz w Cambridge w Wielkiej Brytanii. 

Działalność Grupy dzieli się na trzy segmenty:

 1. Innowacyjny – działalność badawczo-rozwojowa, realizowana poprzez własne projekty badawcze w zakresie innowacyjnych leków. Najbardziej zaawansowanym projektem Selvity jest SEL24, obecnie w I fazie badań klinicznych w ostrej białaczce szpikowej (AML). Prawa do dalszego rozwoju i komercjalizacji SEL24 zakupiła w 2017 r. Grupa Menarini (płatność z góry na poziomie 20,3 mln zł, łączna maksymalna wartość umowy wynosi 379,1 mln zł). 
  Kolejnym najbardziej zaawansowanym projektem Spółki jest związek SEL120, inhibitor kinazy CDK8, obecnie rozwijany we współpracy z Leukemia and Lymphoma Society („LLS”), największą na świecie fundacją wspierającą walkę z nowotworami krwi. Strategiczna współpraca z LLS obejmuje dalsze badania fazy przedklinicznej oraz I fazy klinicznej cząsteczki SEL120, w obszarze ostrej białaczki szpikowej oraz innych potencjalnych wskazaniach terapeutycznych w obszarze nowotworów układu krwiotwórczego. Na mocy umowy LLS dofinansuje prace rozwojowe SEL120 kwotą do 3,25 mln USD na przestrzeni kolejnych czterech lat. Kwota ta stanowi połowę budżetu przewidzianego na rozwój programu SEL120 do końca fazy I badań klinicznych.
  Równolegle prowadzone będą prace nad odkryciem i rozwojem cząsteczek i leków biologicznych w ramach trzech istniejących platform: terapii celowanych, metabolizmu komórek nowotworowych i immunometabolizmu oraz immuno-onkologii. Ponadto Spółka planuje uzupełnić portfolio badawczo-rozwojowe o projekty terapeutyczne na bazie substancji biologicznych poprzez kompleksową budowę nowej platformy rozwoju leków.W swojej historii Selvita zawarła łącznie siedem umów partneringowych, podpisując kontrakty m.in. z takimi firmami jak Merck, H3 Biomedicine, czy Nodthera.
 2. Usługowy – świadczenie usług laboratoryjnych na rzecz klientów zewnętrznych, w szczególności z branży farmaceutycznej, biotechnologicznej i chemicznej. Klientami Selvity są małe, średnie i duże firmy i koncerny z całego świata.
 3. Bioinformatyczny (Ardigen) – świadczenie usług bioinformatycznych i data science oraz rozwój produktów medycyny precyzyjnej i spersonalizowanej. Firma świadczy usługi dla prestiżowych klientów z Europy i Stanów Zjednoczonych, takich jak Harvard Medical School, czy globalne koncerny farmaceutyczne.

 

Wybrane dane finansowe

Od 2014 r. firma jest stale rentowna. Niemal 90 proc. przychodów pochodzi z eksportu, głównie do państw Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych (dane za 2016 r.).

Na dzień 31 grudnia 2017 r. wartość zakontraktowanego portfela zamówień na rok 2017 wynikającego z podpisanych kontraktów handlowych oraz umów o dotacje wynosi 104,6 mln zł, w tym:

 • Usługi – 44,0 mln zł,
 • Innowacje – 36,6 mln zł,
 • Ardigen S.A. (bioinformatyka) – 7,0 mln zł,
 • Dotacje – 17,0 mln zł.

 

Selvita debiutowała na rynku NewConnect w 2011 r. Od roku 2014 Spółka notowana jest na głównym rynku GPW; w marcu 2017 r. weszła w skład indeksu sWIG80.
Więcej informacji: https://selvita.com/pl

 

Więcej informacji udziela:

Piotr Książek | InnerValue Investor Relations
+48 792 56 48 73
p.ksiazek@innervalue.pl

 

Zastrzeżenie prawne

Niniejszy dokument nie stanowi oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”), ani żadnej innej oferty ani zaproszenia do nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki ani też zachęty do składania ofert nabycia lub zapisu na  papiery wartościowe Spółki. Niniejszy dokument nie stanowi informacji o papierach wartościowych Spółki i warunkach ich nabycia lub objęcia stanowiącej wystarczającą podstawę do podjęcia decyzji o nabyciu lub objęciu tych papierów wartościowych. Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie promocyjny.Jedynie prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz papierach wartościowych Spółki będzie prospekt emisyjny zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego, który zostanie opublikowany przez Spółkę na stronie internetowej Spółki www.selvita.pl. Oświadczenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszym dokumencie, w szczególności takie jak przewidywania co do przychodów czy rozwoju Spółki, zostały ustalone na podstawie szeregu założeń, oczekiwań oraz projekcji, a w związku z tym obarczone są ryzykiem niepewności i mogą ulec zmianie pod  wpływem czynników zewnętrznych jak i wewnętrznych i nie należy traktować ich jako wiążących prognoz. Ani Spółka, ani osoby działające w jej imieniu, w szczególności członkowie Zarządu Spółki, doradcy Spółki, ani jakiekolwiek inne osoby nie udzielają zapewnienia, że przewidywania dotyczące przyszłości zostaną spełnione, w szczególności nie gwarantują zgodności przyszłych wyników lub wydarzeń z tymi oświadczeniami jak również tego, że przyszłe wyniki Spółki nie będą się istotnie różnić od przewidywanych. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie mogą ulegać istotnym zmianom. Ani Spółka, ani żadna inna osoba nie ma obowiązku ich aktualizowania.Niniejszy dokument nie podlega rozpowszechnianiu, publikacji bądź dystrybucji, bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub w części, do lub na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady lub Japonii.