Projekty unijne

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020

Tytuł projektu: Stworzenie platformy ProBiAl do produkcji celowanych bibliotek związków biologicznie czynnych z wykorzystaniem uczenia maszynowego, integrującej projektowanie, syntezę równoległą i automatyczne oczyszczanie optymalizowanymi przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji, w celu przyspieszenia procesu odkrywania leków

Nr umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0033/21-00

Celem projektu jest utworzenie platformy do projektowania i produkcji celowanych bibliotek związków biologicznie czynnych integrującej: projektowanie, syntezę równoległą i automatyczne oczyszczanie.


Atuty planowanego rozwiązania

Będą one wspomagane i optymalizowane przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji.
Pozwoli to na szybkie i bardzo wydajne tworzenie zestawów związków o zwiększonym prawdopodobieństwie aktywności względem wybranego celu molekularnego.

Powstanie platformy  pozwoli na stworzenie biblioteki celowanej na związki o charakterze antyfibrotycznym oraz przeciwzapalnym oraz ocenę zaprojektowanych związków zanim zostaną zsyntetyzowane.
Dodatkowo zapewni ona mocną pozycję IP nowych analogów.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój.
Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Szybka Ścieżka”

Wartość projektu: 7 812 900,00 zł
Wartość dofinansowania: 4 660 975,00 zł

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020

Tytuł projektu: Platforma technologiczna dla nowych generacji leków przeciw chorobom spowodowanym przez koronawirusy, w szczególności SARS-CoV-2

Nr umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-2373/20-00

Celem projektu jest utworzenie platformy usługowej umożliwiającej opracowanie innowacyjnych leków do terapii zakażeń koronawirusami, w szczególności COVID-19, poprzez wysokoprzepustowe badania przesiewowe celowanej biblioteki związków o potencjalnych własnościach antywirusowych, zawierających ugrupowania CHC(O)CH2C, CHC(O)CHFC i CHC(O)CF2C.

W rezultacie, umożliwi to świadczenie usługi opartej na identyfikacji potencjalnych substancji antywirusowych z użyciem unikatowej biblioteki związków chemicznych.
Biblioteka ta umożliwi szybkie znalezienie właściwej struktury i wprowadzenie leku antywirusowego na rynek szybciej, niż to było możliwe dotychczas.
Nowa biblioteka stworzona zostanie przy użyciu metod syntetycznych, opatentowanych ostatnio przez naukowców Selvity i będzie oferowała unikatowe struktury inhibitorów proteaz wirusowych.
W przyszłości może też okazać się nieoceniona w prowadzeniu badań nad lekami, przy następnych mutacjach wirusa SARS-Cov.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Szybka Ścieżka-Koronawirusy”.

Wartość projektu: 6 262 927,50 zł
Wartość dofinansowania: 3 258 979,13 zł

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Tytuł projektu:
Centrum Badawczo-Rozwojowe Usług Laboratoryjnych w Obszarze Odkrywania i Rozwoju Leków Selvita S.A.

Nr umowy o dofinansowanie: POIR.02.01.00-00-0005/20-00

Celem projektu jest utworzenie wysokospecjalistycznej przestrzeni umożliwiającej realizację projektów B+R w zakresie odkrywania leków i badań regulacyjnych nad lekami.

Nakłady na realizację projektu będą obejmować:

  • Zakup gruntu na realizację inwestycji, na terenie Krakowskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, przy ul. Podole w Krakowie;
  • Budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego o powierzchni ok. 10 266 m2, w którym znajdować się będą specjalistyczne laboratoria do badań nad lekami, wraz zwierzętarnią oraz pomieszczenia niezbędne do działania CBR;
  • Budowę budynku pomocniczego dla CBR–magazynu odczynników chemicznych o powierzchni 230 m2;
  • Zakup specjalistycznej aparatury badawczej, stanowiącej wyposażenie laboratoriów.

Utworzenie CBR umożliwi Selvicie realizację prac B+R zgodnie z przyjętą Agendą Badawczą opracowaną przez zespół badaczy Spółki, w tym:

  • REALIZACJĘ WŁASNYCH PROJEKTÓW B+R, mających na celu opracowanie nowych lub znacząco ulepszonych usług - innowacji, dotyczących 4 dziedzin: biologii, biochemii, analityki i chemii.
  • REALIZACJĘ PRAC B+R w zakresie odkrywania leków i badań regulacyjnych - rozwój skali i jakości wykonywanych usług B+R.

Opracowane nowe rozwiązania stanowić będą innowacje produktowe, w tym o przełomowym znaczeniu dla branży biotechnologicznej i polskiej gospodarki.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych:
Kwota kosztów kwalifikowanych:
Dofinansowanie projektu z UE:

145 003 422,03 zł
117 888 961,00 zł
41 261 136,35 zł

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020

Tytuł projektu:
Opracowanie platformy badań fenotypowych, opartej na technologii high-content screening, z analizą za pomocą algorytmów sztucznej inteligencji w celu odkrywania nowych leków w chorobach neurozapalnych i zwłóknieniowych

Nr umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0878/19

Celem projektu jest zbudowanie i wdrożenie do działalności Selvity platformy opartej o obrazowanie typu high-content (HCS), wykorzystującej analizę obrazu bazującą na technologii sztucznej inteligencji. Platforma będzie wykorzystywana do analizowania złożonych zmian fenotypowych poprzez akwizycję dużej ilości danych pochodzących z digitalizacji obrazów zidentyfikowanych zdarzeń komórkowych. Wyniki tych eksperymentów będą miały zastosowanie w badaniach nad odkrywaniem nowych leków, dla takich obszarów jak badanie chorób neurozapalnych, chorób zwłóknieniowych, w szczególności idiopatyczne zwłóknienie płuc.

Dzięki stworzeniu platformy łączącej w sposób unikatowy fenotypowe badania komórkowe, technologię high-content screening i analizę przy wykorzystaniu algorytmów sztucznej inteligencji możliwe będzie usprawnienie procesu odkrywania nowych leków oraz zwiększy to szanse na skuteczną identyfikację cząsteczek wiodących o dużym potencjale terapeutycznym. Takie podejście do opracowania nowych leków powinno doprowadzić do szybszego przejścia do etapu badań klinicznych oraz zwiększyć prawdopodobieństwo wprowadzenia danego leku na rynek.

Projekt realizowany w partnerstwie: Selvity, jako lidera pełniącej rolę CRO i Ardigeu, firmy bioinformatycznej wdrażającej rozwiązania w zakresie sztucznej inteligencji w badaniach.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Szybka Ścieżka”.

Wartość projektu: 8 250 653,75 zł
Wartość dofinansowania: 4 869 575,56 zł
w tym dofinasowanie dla Selvita S.A.: 3 305 200,56 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego lata 2014-2020

Tytuł projektu:
Wdrożenie innowacyjnej metody otrzymywania substancji o aktywności farmakologicznej na drodze łagodnego trifluorometylowania

Nr umowy o dofinansowanie: RPMP.01.02.01-12-0681/16-00

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej metody trifluorometylowania (tj. wprowadzenia grupy CF3), która znajdzie zastosowanie m.in. w przemyśle farmaceutycznym do syntezy i modyfikacji substancji o aktywności farmakologicznej oraz chemicznym i agrochemicznym do syntezy substancji chemicznych i nawozów sztucznych w celu znacznego obniżenia kosztów produkcji. Pomysł projektu jest odpowiedzią na potrzeby klientów z w/w branż dążących do obniżenia kosztów syntezy swoich produktów oraz w odpowiedzi na potrzebę zmiany własności niektórych sprzedawanych na rynku substancji, w tym również leków.

Rezultatem badań przemysłowych będzie protokół łagodnego wprowadzania grupy CF3 do różnego rodzaju cząsteczek organicznych, w tym leków. W ramach prac rozwojowych, w oparciu o opracowany protokół zostaną przeprowadzone syntezy 3 wybranych związków o aktywności farmakologicznej.

Koncepcja opracowania metody trifluorometylowania zawarta w projekcie nie została dotychczas nigdzie opublikowana. Nie jest również chroniona patentem. Jest nowatorska na skalę światową, a jej główną zaletą są niskie koszty jej prowadzenia. Opracowana nowa ścieżka syntezy będzie przedmiotem co najmniej jednego zgłoszenia patentowego. Rezultaty projektu zostaną wdrożone do laboratorium chemicznego Selvita Services oraz będą wykorzystywane w dwojaki sposób: do realizacji usług dla firm farmaceutycznych, biotechnologicznych, chemicznych i agrochemicznych; możliwa będzie również sprzedaż licencji opracowanej ścieżki umożliwiającej wprowadzanie grupy CF3.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa

Wartość projektu: 2 482 264,00 zł
Wartość dofinansowania: 1 575 495,00 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego, lata 2014-2020

Tytuł projektu:
Opracowanie platformy badań in vitro dla biopodobnych przeciwciał o działaniu terapeutycznym

Nr umowy o dofinansowanie: RPMP.01.02.01-12-0633/16-00

W ramach projektu zostanie opracowany i zwalidowany panel testów służący do analizy porównawczej in vitro aktywności terapeutycznych, biopodobnych przeciwciał monoklonalnych z grupy inhibitorów TNF-α oraz VEGF.

Postęp naukowy w medycynie i szybki rozwój technologiczny umożliwiają zastosowanie na znacznie większą skalę leków z rodzaju terapeutycznych przeciwciał monoklonalnych. Dzięki monitorowaniu większej liczby parametrów w diagnostyce klinicznej, nie tylko biochemicznych, ale także genetycznych i molekularnych, obecna terapia przewlekłych schorzeń onkologicznych lub autoimmunizacyjnych przyjmuje formę tzw. medycyny spersonalizowanej. Można dzięki temu wyłonić mniejsze grupy chorych, dla których leczenie dobrane będzie na podstawie znanego mechanizmu i oferować lepsze rokowanie. Otwiera to szerokie pole do zastosowania terapii przeciwciałami monoklonalnymi. Perspektywa ciągłego wzrostu udziału przeciwciał monoklonalnych w medycynie jest bardzo realistyczna, głównie przez: mniejsze ryzyko działań niepożądanych, a także sytuację socjoekonomiczną rejonów świata, w które wkracza globalny rynek farmaceutyczny i „dojrzewaniem” rynku farmaceutycznego, co przekłada się na poszerzenie zastosowań terapii z udziałem tej grupy leków. Strategicznymi celami rozwinięcia platformy są: dobro pacjentów, wsparcie innowacyjnego rynku farmaceutycznego, wdrożenie usług na rynku lokalnym i pozytywny wpływ na gospodarkę kraju i konkurencyjność w przemyśle farmaceutycznym.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa

Wartość projektu: 3 557 580,00 zł
Wartość dofinansowania: 2 521 361,00 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego, lata 2014-2020

Tytuł projektu:
Opracowanie usługi analizy strukturalnej typu „szybki tryb”
dla kompleksów białko-związek chemiczny

Nr umowy o dofinansowanie: RPMP.01.02.01-12-0460/17-00

Głównym celem projektu jest wzrost innowacyjności oraz poszerzenie oferty usługowej firmy Selvita S.A. poprzez rozbudowanie platformy analizy strukturalnej oddziaływania dowolnego kompleksu białko-związek chemiczny, o analizę typu „szybki tryb” wybranych strategicznych celów terapeutycznych. Analiza typu „szybki tryb” polega na stworzeniu biblioteki białek/struktur trzeciorzędowych, dla których zostały przygotowane, opracowane, zoptymalizowane i przetestowane wszystkie niezbędne materiały i procesy, pozwalające na dostarczenie końcowego wyniku analizy w stosunkowo krótkim czasie (w zależności od wybranego białka od miesiąca do trzech miesięcy). Tworzona biblioteka obejmie zarówno białka o zbadanej, jak i nieznanej strukturze trzeciorzędowej, będące strategicznymi celami terapeutycznymi dla leków obecnych na rynku lub będące wysoce atrakcyjne dla celów terapeutycznych ze względu na doniesienia naukowe.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.

Wartość projektu: 3 604 502,07 zł
Wartość dofinansowania: 2 091 808,46 zł

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020

Tytuł projektu:
Opracowanie nowych metod otrzymywania amin chiralnych na potrzeby przemysłu farmaceutycznego

Nr umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-1200/15-00

Wiele substancji terapeutycznych dostępnych na rynku farmaceutycznym zawiera jednostki chiralnych amin. Synteza takich amin opiera się często na otrzymaniu racematu związku używanego w produkcji substancji czynnej, a następnie rozdziale na enancjomery. Ta powszechnie stosowana procedura powoduje stratę przynajmniej połowy syntetyzowanego materiału ze szkodą dla ekonomii całego procesu. Celem niniejszego projektu jest modyfikacja tradycyjnej procedury syntezy substancji terapeutycznych zawierających chiralne aminy, polegająca na wykorzystaniu odpadowego izomeru i przeprowadzeniu na nim inwersji konfiguracji centrum stereogenicznego, która może być przeprowadzona w większej skali. Skutkiem tego będzie otrzymanie pożądanego enancjomeru będącego składnikiem czynnym leku oraz zwiększenie całkowitej wydajności procesu, co będzie miało wpływ na znaczne obniżenie kosztów.

Selvita Services realizuje wiele projektów, których celem jest uzyskanie połączeń chiralnych, w wielu przypadkach amin. Proponowany projekt zakłada wyselekcjonowanie grupy związków, dla których przeprowadzona będzie synteza racematów oraz zbadana możliwość przekształcenia odpadowego enancjomeru w pożądaną substancję czynną leku. Rezultaty badań na wybranych związkach zostaną wykorzystane jako przykłady w aplikacji patentowej mającej na celu uzyskanie ochrony własności intelektualnej przydatnej przy komercyjnym użyciu tej metody.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz z budżetu państwa

Wartość projektu: 2 988 691,80 zł
Wartość dofinansowania: 2 051 838,35 zł