Selvita S.A. [WSE: SLV] – wchodząca w skład indeksu mWIG40, jedna z największych firm typu CRO (ang. Contract Research Organization) w Europie, zaraportowała wstępne wyniki finansowe za Q2 i H1 2022*. Według opublikowanych szacunków Grupa kontynuuje bardzo dynamiczny wzrost, z nadwyżką realizując założenia zaprezentowanej w marcu strategii rozwoju na lata 2022-2025.

  • W Q2 2022 Grupa Selvita wygenerowała 103,7 mln zł przychodów, o 46% więcej r/r. Zysk EBITDA wyniósł 28,5 mln zł i był o 64% wyższy r/r. Zysk netto sięgnął 15,9 mln zł – o 50% więcej niż rok wcześniej. Oznacza to wzrost rentowności na poziomie EBITDA z 24,5% do 27,5% oraz zysku netto z 14,9% do 15,3% r/r.
  • W całym H1 2022 Grupa wygenerowała 199,0 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 40% r/r. Zysk EBITDA osiągnął w tym okresie 56,2 mln zł i był o 60% wyższy niż rok wcześniej. Zysk netto sięgnął 32,8 mln zł (wzrost o 79% wobec H1 2021). Tym samym rentowność EBITDA wzrosła w omawianym okresie z 24,8% do 28,2%, a zysk netto z 12,9% do 16,5% r/r.
  • Backlog Grupy na cały 2022 r. przekracza 358,9 mln zł (na dzień 02.09.2022) i jest o 32% wyższy od wartości raportowanej rok wcześniej (na dzień 16.09.2021).


Od początku 2022 r. bardzo intensywnie pracujemy nad tym, aby jeszcze przyspieszyć rozwój Selvity. W pierwszym kwartale 2022 zaprezentowaliśmy strategię na lata 2022-2025 i wprowadziliśmy zmiany w strukturze firmy. Po kilku miesiącach widzimy już pierwsze efekty podjętych działań. Drugi kwartał tego roku był jeszcze lepszy od pierwszego, a nasze przychody wzrosły w tym okresie o 46% r/r. W całym pierwszym półroczu nasze przychody sięgnęły 200 mln zł. Poziom backlogu na ten rok wskazuje, że możemy urosnąć znacząco powyżej założeń. Jednocześnie utrzymujemy wysoką rentowność. Nie obserwujemy także, aby sytuacja geopolityczna, czy zawirowania w globalnej gospodarce i łańcuchach dostaw, wpływały na realizację naszych planów – komentuje Bogusław Sieczkowski, współzałożyciel, istotny akcjonariusz i Prezes Zarządu Selvity.

Zarówno w Q2, jak i H1 2022, usługi badawcze realizowane przez Selvitę odpowiadały za 88% przychodów zewnętrznych Grupy. W okresie kwiecień-czerwiec ta działalność wygenerowała 89,6 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 43% r/r. Od początku roku do czerwca było to już 171,7 mln zł, a więc o 38% więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. W pierwszych sześciu miesiącach br. zysk EBITDA usług badawczych realizowanych w Polsce i Chorwacji sięgnął 52,3 mln zł, co oznacza wzrost o 61% r/r.

Segment bioinformatyczny (Ardigen) wypracował w H1 2022 niemal 21,3 mln zł zewnętrznych przychodów, co oznacza 62% wzrostu r/r (ponad 10,8 mln zł w samym Q2, o 63% więcej). Zysk EBITDA w tej części biznesu wyniósł na koniec H1 3,9 mln zł – o 39% więcej r/r. Backlog w bioinformatyce wynosi obecnie 43,9 mln zł, co oznacza wzrost o 56% wobec analogicznego okresu rok wcześniej.

Tak istotny wzrost wyników Selvity jest m. in. rezultatem wewnętrznej integracji obszaru drug discovery przeprowadzonej w ramach zmiany struktury organizacyjnej oraz koncentracji na wysokomarżowych usługach.

Dostrzegamy już pierwsze efekty konsolidacji spółek pod marką Selvita. Maksymalizujemy synergie, rozwijamy usługi o wysokiej wartości i wchodzimy w nowe obszary badawcze. Jednocześnie szukamy nisz, w których moglibyśmy się wyróżnić na tle konkurencji. Wszystko to pozytywnie wpływa na efektywność naszego biznesu. Jesteśmy przekonani, że będzie to widoczne również w naszych przyszłych wynikach – tłumaczy dr Adrijana Vinter, Global Head of Drug Discovery i Członek Zarządu Selvity.

W ramach zmian strukturalnych, mających na celu przygotowanie Grupy do dalszego dynamicznego wzrostu, zintegrowano również zespoły sprzedażowe.

Po połączeniu z Fideltą pracowaliśmy nad tym, aby stworzyć możliwie przejrzystą i spójną ofertę. Wraz z integracją chorwackiej spółki pod marką Selvita, wprowadziliśmy liczne zmiany i usprawnienia w naszych strukturach sprzedażowych. Notowane dynamiki wzrostu są m.in. efektem tych działań. Maksymalizujemy nasz potencjał i wzmacniamy pozycję na rynku – mówi dr Miłosz Gruca, Chief Commercial Officer i Wiceprezes Zarządu Selvity.

Celem zapewnienia zasobów infrastrukturalnych niezbędnych do dalszego wzrostu organicznego, Selvita realizuje pierwszy etap budowy własnych laboratoriów w Krakowie, w których powstaną miejsca pracy dla 250 naukowców.

Podejmujemy liczne działania, aby zabezpieczyć miejsce do dalszego wzrostu organicznego. Kluczowym projektem realizowanym w tym obszarze jest budowa własnego budynku laboratoryjnego, którego uruchomienie planowane jest w pierwszym kwartale 2023 r. Na początku roku spółka zakupiła drugą, sąsiednią działkę. Dzięki czemu, w jednym miejscu, w zależności od bieżących potrzeb, mogą powstać cztery obiekty badawcze, w których stworzymy łącznie ponad 1000 miejsc pracy. Jednocześnie szukamy możliwości, aby zwiększać powierzchnię laboratoryjną w Poznaniu i Zagrzebiu – tłumaczy dr Mirosława Zydroń, Chief Operating Officer i Członek Zarządu Selvity.


Realizacja strategii rozwoju 2022-2025

Pod koniec Q1 2022, po tym jak z dwuletnim wyprzedzeniem Selvita osiągnęła cele strategiczne określone w perspektywie poprzedniej strategii, której horyzont sięgał do końca 2023 r., spółka ogłosiła strategię na lata 2022-2025. W tym okresie firma planuje trzykrotnie zwiększyć przychody ze sprzedaży (do 900 mln zł), utrzymując wysoką rentowność. Spółka będzie realizować założenia strategii poprzez wzrost organiczny oraz akwizycje. Realizacja planowanych inwestycji pozwoli Selvicie stać się wiodącym globalnym przedklinicznym CRO.

Strategia Rozwoju Grupy Selvita na lata 2022-2025 opiera się na trzech kluczowych filarach:

  • Kompleksowej ofercie w zakresie odkrywania i rozwoju leków – uzupełnienie oferty drug discovery oraz budowa segmentu drug development
  • Koncentracji na usługach o wysokiej wartości dla klienta – specjalizacja w wybranych obszarach terapeutycznych oraz rozwijanie unikalnych kompetencji
  • Rozwoju działalności Grupy na największych rynkach w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii – zwiększenie zespołów oraz potencjalnie nowe lokalizacje laboratoriów

W obszarze akwizycji, w latach 2022-2025, Selvita zakłada przejęcie przynajmniej dwóch przedklinicznych CRO w Europie lub Ameryce Północnej, świadczących usługi komplementarne do oferty Spółki lub umożliwiające rozszerzenie skali jej działalności, przeznaczając na ten cel łącznie 500 mln zł.

Wyniki, które osiągnęliśmy w pierwszym półroczu 2022 r. oznaczają, że na tym etapie wzrost organiczny wyprzedza nasze założenia. Jednocześnie przygotowaliśmy naszą strukturę pod kolejne przejęcia i nieustannie prowadzimy rozmowy z firmami, które mogą być dla nas potencjalnymi celami akwizycyjnymi. Jestem przekonany, że również w tym zakresie uda nam się zrealizować plany rozwoju – zapowiada Bogusław Sieczkowski.

*Wyniki nie uwzględniają księgowych kosztów akcyjnego programu motywacyjnego dla pracowników. Skonsolidowany raport półroczny za H1 2022 zostanie opublikowany 14.09.2022 r.