• Selvita S.A. opublikowała wyniki finansowe za I półrocze 2020 r. Spółka osiągnęła w raportowanym okresie przychody z działalności operacyjnej w wysokości 67,7 mln zł, co oznacza 47 proc. wzrost rdr.
  • Segment usługowy ponownie osiągnął wysoką rentowność przy rekordowej dynamice wzrostu. Przychody z usług na rzecz klientów zewnętrznych wzrosły o 51 proc. i wyniosły 55,4 mln zł.
  • Dynamiczny wzrost EBITDA i zysku netto Selvity, które po I półroczu 2020 r. wyniosły odpowiednio 15,8 mln zł oraz 9,4 mln zł, wobec 10,2 mln zł oraz 4,6 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku.
  • Ponad 43 proc. rdr wzrost backlogu* z przychodów komercyjnych na rok 2020, który wynosi obecnie 116,5 mln zł.


Kraków, Polska – 10 września 2020 – Selvita S.A. [ticker: SLV] – jedna z największych usługowych firm biotechnologicznych w Europie zaraportowała za pierwsze półrocze bieżącego roku 67,7 mln zł skonsolidowanych przychodów, co jest wynikiem lepszym aż o 47 proc. rdr. Zysk netto Spółki w pierwszym półroczu wyniósł 9,4 mln zł, wobec 4,6 mln zł przed rokiem, a wynik EBITDA sięgnął 15,8 mln zł, wobec 10,2 mln zł rok wcześniej. Selvita konsekwentnie rozwija swoją działalność biznesową i umacnia pozycję na globalnym rynku przedklinicznych CRO, szczególnie wśród klientów ze Stanów Zjednoczonych, największego rynku biotechnologicznego na świecie. Backlog* Spółki obecnie wynosi 122,8 mln zł i jest o 39 proc. wyższy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

W prezentowanym okresie przychody z usług na rzecz klientów zewnętrznych wzrosły o 51 proc. do poziomu 55,4 mln zł, w porównaniu do 36,8 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. EBITDA segmentu usług wyniosła 14,0 mln zł, co oznacza rentowność na poziomie 23,8 proc.

Segment bioinformatyczny, w którym działa Spółka zależna Selvity – Ardigen S.A., osiągnął w raportowanym okresie przychody na poziomie 8,8 mln zł, oznacza to wzrost o 43 proc. rdr. Co istotne EBITDA segmentu wzrosła aż o 217 proc. do 1,8 mln zł, co oznacza marżę EBITDA na poziomie 20,1 proc.

Pierwsza połowa 2020 r. była bardzo pracowitym okresem dla Selvity. Spółka ogłosiła nową strategię rozwoju na lata 2020-2023, z sukcesem pozyskała 90,6 mln zł z emisji akcji serii C oraz systematycznie zwiększała skalę prowadzonego biznesu.

Selvita dynamicznie rozwija sprzedaż zagraniczną. Przychody z usług z największego rynku, tj. Stanów Zjednoczonych, wzrosły niemal trzykrotnie (o 279 proc.) rdr i stanowią już prawie 28 proc. całego segmentu usługowego. W Wielkiej Brytanii, drugim największym rynku, przychody z usług wzrosły o 63 proc. rdr. Uznanie klientów dla wysokiej jakości kompetencji i doświadczenia zespołu Selvity wpływa na umocnienie pozycji Spółki na największych rynkach biotechnologicznych na świecie oraz owocuje kolejnymi umowami.

– Konsekwentnie realizujemy założenia strategii rozwoju, które przekładają się na naszą pozycję rynkową oraz na wyniki operacyjne i finansowe. Pierwsze półrocze 2020 r. potwierdza, że rynek przedklinicznych CRO nadal się rozwija i dywersyfikuje, mimo niepewności związanej z pandemią COVID-19. Jesteśmy zadowoleni, że w tych okolicznościach potrafiliśmy umocnić naszą pozycję wśród klientów, szczególnie na rynku amerykańskim. Efektywnie pozyskujemy i realizujemy kontrakty, nawet w okresie pandemii, o czym świadczy rekordowy backlog. Ograniczenia w przemieszczaniu się utrudniają  poszerzanie kontaktów biznesowych, dlatego staramy się dobrze wykorzystać wirtualną przestrzeń i w ten sposób budować rozpoznawalność Selvity na rynku globalnym, co powinno przełożyć się na dalszy wzrost przychodów. –  komentuje Bogusław Sieczkowski, współzałożyciel, istotny akcjonariusz oraz Prezes Zarządu Selvity.

Pod koniec kwietnia bieżącego roku Selvita zaprezentowała nową strategię. Zakłada ona zwiększenie przychodów, utrzymanie stabilnej marży EBITDA oraz ponad miliard zł wartości rynkowej w 2023 r. W tym celu w latach 2020-2023 Spółka zamierza zrealizować inwestycje o wartości 325-375 mln zł, które zostaną przeznaczone na akwizycje oraz rozwój organiczny. Na realizację strategii Selvita pozyskała prawie 91 mln zł z emisji akcji serii C. Około 80 proc. pozyskanych środków zostanie przeznaczonych na akwizycje, nad którymi spółka intensywnie pracuje. Jednym z elementów realizacji strategii będzie również zabezpieczenie własnej powierzchni badawczej poprzez utworzenie Centrum Usług Laboratoryjnych. Selvita poczyniła już pierwszy krok w celu realizacji tej inwestycji, nabywając w sierpniu br. działkę, na której będzie realizowany projekt.

###

*Backlog rozumiany jako wartość zakontraktowanego portfela zamówień, wynikających z podpisanych na dzień 07.09.2020 r. kontraktów handlowych oraz umów o dotacje.

Zastrzeżenie prawne:

Niniejszy dokument nie stanowi oferty publicznej w rozumieniu art. 2  lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE ani żadnej innej oferty ani zaproszenia do nabycia lub objęcia jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki ani też zachęty do składania ofert nabycia, objęcia lub zapisu na papiery wartościowe Spółki. Niniejszy dokument nie stanowi informacji o papierach wartościowych Spółki i warunkach ich nabycia lub objęcia stanowiącej wystarczającą podstawę do podjęcia decyzji o nabyciu lub objęciu tych papierów wartościowych.

Oświadczenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszym dokumencie, w szczególności takie jak przewidywania co do przychodów czy rozwoju Spółki, zostały ustalone na podstawie szeregu założeń, oczekiwań oraz projekcji, a w związku z tym obarczone są ryzykiem niepewności i mogą ulec zmianie pod wpływem czynników zewnętrznych jak i wewnętrznych i nie należy traktować ich jako wiążących prognoz. Ani Spółka, ani osoby działające w jej imieniu, w szczególności członkowie Zarządu Spółki, doradcy Spółki, ani jakiekolwiek inne osoby nie udzielają zapewnienia, że przewidywania dotyczące przyszłości zostaną spełnione, w szczególności nie gwarantują zgodności przyszłych wyników lub wydarzeń z tymi oświadczeniami jak również tego, że przyszłe wyniki Spółki nie będą się istotnie różnić od przewidywanych. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie mogą ulegać istotnym zmianom. Niniejszy dokument nie będzie podlegać zmianie, aktualizacji lub modyfikacji w celu przedstawienia zmian zaistniałych po tym dniu, o ile nie jest to wymagane przez właściwe przepisy prawa.

Niniejszy dokument nie podlega publikacji, ogłoszeniu lub dystrybucji, bezpośrednio lub pośrednio, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, Republice Południowej Afryki lub Japonii, ani w jakimkolwiek innym kraju, w którym publikacja, ogłoszenie lub dystrybucja byłaby niezgodna z prawem.