Kraków, Polska – 3 czerwca 2020 – Selvita S.A. [ticker: WSE:SLV] – jedna z największych usługowych firm biotechnologicznych w Europie, z sukcesem przydzieliła wszystkie 2,38 mln oferowane akcje serii C, pozyskując od Inwestorów 90,6 mln zł. Jest to jednocześnie druga pod względem wartości transakcja pozyskania kapitału przeprowadzona w tym roku na giełdzie w Warszawie.

W ramach oferty publicznej inwestorzy mogli objąć do 2 384 245 akcji nowej emisji serii C, które stanowią blisko 15 proc. kapitału zakładowego Spółki. Cena emisyjna akcji została ustalona na 38,00 zł.Spółka zrealizowała w 100 proc. cel emisyjny zaprezentowany w strategii opublikowanej wraz z ogłoszeniem o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

Sukces emisji interpretujemy jako wyraz zaufania Inwestorów do Selvity, realizowanej przez nas strategii oraz przekonania o dużym potencjalne naszego biznesu. Chciałbym podziękować za udział w emisji i wsparcie naszych strategicznych planów. Zapewniam, że dołożymy wszelkich starań, aby zrealizować przedstawione w strategii założenia i kontynuować dynamiczny rozwój Selvity na globalnym rynku przedklinicznych CRO – komentuje Bogusław Sieczkowski, współzałożyciel, istotny akcjonariusz oraz Prezes Zarządu Selvity.

Kapitał od inwestorów pozwoli Spółce zrealizować cele wskazane w strategii przyjętej przez Spółkę na lata 2020-23, która zakłada wzrost przychodów do ponad 300 mln zł w 2023 r., przy stabilnej marży EBITDA, co w konsekwencji pozwoli uzyskać znaczący wzrost wartości rynkowej Selvity.  

Większość środków pochodzących z emisji (ok. 70 mln. zł) zostanie przeznaczona na akwizycje europejskich CRO (ang. Contract Research Organization), a pozostała część na dalszy rozwój organiczny Selvity. W kręgu zainteresowania Spółki znajdują się podmioty z komplementarną ofertą usług oraz te, które mogą przyczynić się do zwiększenia jej skali działalności. Wśród kryteriów jakościowych, wybierając cel przejęcia, Selvita preferować będzie podmioty uzupełniające portfolio usług w obszarze odkrywania leków (ang. Drug Discovery) oraz usług regulacyjnych (ang. Regulatory Studies). Do końca 2023 r. Spółka zamierza zrealizować trzy akwizycje, a pierwszą z nich planuje przeprowadzić jeszcze w tym roku. Na przejęcia w ciągu trzech lat Spółka planuje wydać od 150 do 200 mln zł.

Strategia Spółki, w ramach rozwoju organicznego, obejmuje budowę Centrum Usług Laboratoryjnych o powierzchni badawczej 4 000 m2. Dzięki tej inwestycji Selvita chce zwiększyć dostępną powierzchnię badawczą do łącznie 10 000 m2. Własne laboratoria oraz wzmocnienia kadrowe, w postaci światowej klasy specjalistów, pozwolą Spółce zwiększyć skalę biznesu, poszerzyć ofertę i wprowadzić na rynek innowacyjne usługi. Rozpoczęcie inwestycji zaplanowane jest na przyszły rok, a budynek ma być oddany do użytku na przełomie 2022/23 r.

Globalnym koordynatorem i Prowadzącym Księgę Popytu była IPOPEMA Securities S.A., natomiast doradcą prawnym kancelaria Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy. 

###

Zastrzeżenie prawne:

Niniejszy dokument nie stanowi oferty publicznej w rozumieniu art. 2  lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE ani żadnej innej oferty ani zaproszenia do nabycia lub objęcia jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki ani też zachęty do składania ofert nabycia, objęcia lub zapisu na papiery wartościowe Spółki. Niniejszy dokument nie stanowi informacji o papierach wartościowych Spółki i warunkach ich nabycia lub objęcia stanowiącej wystarczającą podstawę do podjęcia decyzji o nabyciu lub objęciu tych papierów wartościowych.
Oświadczenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszym dokumencie, w szczególności takie jak przewidywania co do przychodów czy rozwoju Spółki, zostały ustalone na podstawie szeregu założeń, oczekiwań oraz projekcji, a w związku z tym obarczone są ryzykiem niepewności i mogą ulec zmianie pod wpływem czynników zewnętrznych jak i wewnętrznych i nie należy traktować ich jako wiążących prognoz. Ani Spółka, ani osoby działające w jej imieniu, w szczególności członkowie Zarządu Spółki, doradcy Spółki, ani jakiekolwiek inne osoby nie udzielają zapewnienia, że przewidywania dotyczące przyszłości zostaną spełnione, w szczególności nie gwarantują zgodności przyszłych wyników lub wydarzeń z tymi oświadczeniami jak również tego, że przyszłe wyniki Spółki nie będą się istotnie różnić od przewidywanych. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie mogą ulegać istotnym zmianom. Niniejszy dokument nie będzie podlegać zmianie, aktualizacji lub modyfikacji w celu przedstawienia zmian zaistniałych po tym dniu, o ile nie jest to wymagane przez właściwe przepisy prawa.
Niniejszy dokument nie podlega publikacji, ogłoszeniu lub dystrybucji, bezpośrednio lub pośrednio, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, Republice Południowej Afryki lub Japonii, ani w jakimkolwiek innym kraju, w którym publikacja, ogłoszenie lub dystrybucja byłaby niezgodna z prawem.