• Grupa Selvita S.A. osiągnęła w 2021 r. skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej
    w wysokości 317,1 mln zł, co oznacza wzrost o 123% r/r.  
  • EBITDA i zysk netto Grupy* wyniosły odpowiednio 85,0 mln zł oraz 49,7 mln zł, wobec 33,1 mln zł oraz 19,9 mln zł rok wcześniej.
  • Backlog zamówień na 2022 roku wynosi już 220,8 mln zł, co oznacza wzrost o 29% r/r.
  • Wobec realizacji celów Strategii Rozwoju na lata 2020-2023, Spółka ogłosiła nową Strategię na lata 2022-2025, która zakłada rozszerzenie oferty usług w obszarze odkrywania i rozwoju leków oraz zwiększenie obecności na kluczowych rynkach. Spółka zakłada do 2025 r. trzykrotny wzrost przychodów względem 2021 r., przy utrzymaniu wysokiej rentowności.  

Kraków, 31 marca 2022 r. – Selvita S.A. – [ticker: WSE: SLV] – jedna z największych usługowych firm biotechnologicznych w Europie, kontynuuje dynamiczny rozwój w Polsce i zagranicą. Grupa Selvita, po akwizycji Fidelty, osiągnęła w 2021 r. ponad dwukrotnie wyższe przychody ze sprzedaży niż rok wcześniej.


Dynamiczny wzrost we wszystkich segmentach biznesowych

Grupa Selvita kontynuowała dynamiczny rozwój w każdym segmencie działalności. Przychody komercyjne z usług realizowanych w Polsce osiągnęły wartość 148,0 mln zł i były wyższe o 30% w porównaniu do 2020 r., kiedy to wyniosły 114,1 mln zł. W samym czwartym kwartale 2021 r., przychody te wzrosły aż o 50% r/r do poziomu 44,0 mln zł. W 2021 r. Fidelta, reprezentująca segment usług realizowanych w Chorwacji, odnotowała 127,1 mln zł przychodów od klientów przy EBITDA w wysokości 39,3 mln zł (marża 30,8%). W samym czwartym kwartale 2021 r. Spółka osiągnęła 36,0 mln zł przychodów ze sprzedaży, a EBITDA wyniosła 11,4 mln zł przy marży na poziomie 31,6%. Segment bioinformatyczny (spółka zależna Ardigen) zamknął 2021 r. kwotą 31,6 mln zł przychodów komercyjnych, podczas gdy w 2020 r. było to 17,8 mln zł (wzrost o 77% r/r). EBITDA ukształtowała się na poziomie 9,6 mln zł (marża 27,5%) i była wyższa o 91% w stosunku do 2020 r.

Grupa kontynuowała rozwój na kluczowych rynkach geograficznych. W 2021 r. przychody z USA, największego rynku na świecie dla spółek z sektora CRO (ang. Contract research organisation), wzrosły o ponad 95% i wyniosły 86,3 mln zł. Grupa zanotowała znaczące przychody ze sprzedaży w Wielkiej Brytanii, które w 2021 r. wyniosły 37,9 mln zł, wobec 14,0 mln zł rok wcześniej, co stanowi wzrost o 171% r/r.

Miniony rok był dla nas przełomowy. Połączenie sił z Fideltą oraz dalszy dynamiczny wzrost organiczny pozwoliły nam zwiększyć przychody ponad dwukrotnie przy zachowaniu wysokiej rentowności. Biorąc pod uwagę równie mocny rok 2020, w zaledwie dwa lata udało nam się zrealizować strategię zaplanowaną na cztery lata. Mimo tak dynamicznego rozwoju oraz istotnego zwiększenia skali działalności, niezmiennie jesteśmy w stanie generować wysokie marże, a w nowy rok wchodzimy z zakontraktowaniem na poziomie ponad 220 milionów złotych, które zapewni dalszy rozwój we wszystkich segmentach.   

Co istotne nie zamierzamy zwalniać tempa, dlatego już teraz określiliśmy nowe ambitne cele na nadchodzące lata – komentuje Bogusław Sieczkowski, współzałożyciel, istotny akcjonariusz oraz Prezes Zarządu Selvity.


Strategia Rozwoju na lata 2022 – 2025

Poprzednia strategia Spółki, ogłoszona w kwietniu 2020 r., zakładała wzrost przychodów ze sprzedaży do poziomu 300 mln zł, zwiększenie skali działalności poprzez akwizycje oraz ponad 1 mld zł kapitalizacji rynkowej. W związku z tym, że Spółka zrealizowała te założenia do końca 2021 r., Zarząd Selvity podjął decyzję o zaprezentowaniu nowej strategii na lata 2022-2025.

W tym okresie Selvita planuje trzykrotnie zwiększyć przychody ze sprzedaży (do 900 mln zł), utrzymując wysoką rentowność. Spółka będzie realizować założenia strategii poprzez wzrost organiczny oraz akwizycje. Realizacja planowanych inwestycji pozwoli Selvicie stać się wiodącym globalnym przedklinicznym CRO.

Strategia Rozwoju Grupy Selvita na lata 2022-2025 opiera się na trzech kluczowych filarach:

  • Kompleksowej ofercie w zakresie odkrywania i rozwoju leków – uzupełnienie oferty drug discovery oraz budowa segmentu drug development
  • Koncentracji na usługach o wysokiej wartości dla klienta – specjalizacja w wybranych obszarach terapeutycznych oraz rozwijanie unikalnych kompetencji
  • Rozwoju działalności Grupy na największych rynkach w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii – zwiększenie zespołów oraz potencjalnie nowe lokalizacje laboratoriów


W obszarze akwizycji, w latach 2022-2025, Selvita zakłada przejęcie przynajmniej dwóch przedklinicznych CRO w Europie lub Ameryce Północnej, świadczących usługi komplementarne do oferty Spółki lub umożliwiające rozszerzenie skali jej działalności, przeznaczając na ten cel łącznie 500 milionów złotych, pochodzących z generowanej gotówki oraz pozyskanego zadłużenia.

Jednym z podstawowych założeń nowej strategii Grupy jest konsekwentne poszerzanie zakresu usług w obszarze odkrywania i rozwoju leków, co pozwoli zaoferować klientom Selvity wsparcie na każdym etapie procesu opracowywania leku, począwszy od wczesnej fazy odkrycia aż po wybór kandydata klinicznego. Równocześnie Spółka zamierza rozwijać swoje kompetencje w wybranych obszarach terapeutycznych, aby umocnić pozycję Grupy na największych rynkach w zakresie outsourcingu badań. Ponadto Spółka planuje kontynuować rozwój w obszarze drug development oraz kontraktowego testowania leków.

W celu sprawnego realizowania założeń nowej strategii sprzedażowej, od drugiego kwartału 2022 r., działalność zespołu zlokalizowanego w Zagrzebiu zostanie zintegrowana pod marką Selvita. Taka zmiana pozwoli Selvicie nie tylko czerpać korzyści z kilkudziesięcioletniej historii odkrywania leków zgromadzonej w Chorwackiej spółce, ale również ułatwi komunikację z klientami i wzmocni działania sprzedażowe.

W kontekście rozwoju biznesu niezmiennie planujemy zwiększać naszą obecność na największych globalnych rynkach, tj. amerykańskim i brytyjskim. W tym celu zamierzamy zatrudnić nowych specjalistów do naszych zespołów działających w USA i UK – komentuje Miłosz Gruca, Wiceprezes Zarządu, Chief Commercial Officer w Selvita.

Planowany rozwój Grupy będzie wspierany poprzez istotne inwestycje w infrastrukturę. Selvita poczyniła już pierwszy krok w tym kierunku, rozpoczynając w ubiegłym roku budowę własnego centrum badawczego. Do 2025 roku Spółka planuje zrealizować również drugi etap tej inwestycji, czyli wybudować kolejny budynek laboratoryjny. Aby zabezpieczyć możliwość dalszego wzrostu organicznego po 2025 roku, na początku marca bieżącego roku, Selvita nabyła sąsiadującą działkę budowlaną. Oprócz inwestycji we własne laboratoria w Krakowie, Spółka planuje równolegle zwiększać wynajmowaną powierzchnię badawczą w Zagrzebiu oraz w Poznaniu.

Finansowanie nowej Strategii Rozwoju

Na realizacje Strategii Rozwoju Spółka planuje przeznaczyć środki w łącznej wysokości około 950 mln PLN. Na finansowanie rozwoju organicznego, rozbudowę infrastruktury laboratoryjnej i akwizycje Spółka planuje wydać odpowiednio 180 mln PLN, 270 mln PLN oraz 500 mln PLN.

Jesteśmy spółką o trwałej, bardzo dobrej rentowności, co przy niskim poziomie zadłużenia jaki mamy obecnie pozwoli nam sfinansować całość planowanych inwestycji. Ewentualne pozyskanie dodatkowego kapitału traktujemy jako coś nadzwyczajnego, do wykorzystania tylko w przypadku finansowania znaczących akwizycji – dodaje Sieczkowski.

– Od początku naszej działalności staraliśmy się zbudować silną markę o znaczącej pozycji na rynku. Lata pracy i zaangażowanie całego zespołu sprawiły, że Selvita jest gotowa, aby w kolejnej perspektywie stać się dużym, globalnym graczem. Wzrost organiczny nadal będzie głównym czynnikiem naszego rozwoju, aby to było możliwe będziemy inwestować w rozbudowę infrastruktury oraz wzmacniać nasz zespół naukowców. Ponadto, w nadchodzących latach zamierzamy rozwijać się także przez akwizycje. Przejęcie Fidelty dobrze pokazuje jak odpowiednio dobrany partner może skokowo zwiększyć skalę działalności, oraz poszerzyć kompetencje. Wierzymy, że dzięki realizacji celów nowej Strategii, Selvita stanie się wiodącą globalną przedkliniczną firmą CRO – podsumowuje Bogusław Sieczkowski.


*bez uwzględnienia wpływu niegotówkowego programu motywacyjnego

Zastrzeżenie prawne

Niniejszy komunikat prasowy („Komunikat”) została przygotowana przez Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) i ma charakter wyłącznie informacyjny. Jego celem jest przedstawienie wybranych danych dotyczących Grupy Kapitałowej Selvita S.A. i jej perspektyw rozwoju. Informacje zawarte w niniejszym Komunikacie niewynikające wprost z raportów okresowych publikowanych przez Selvita S.A. nie były poddane niezależnej weryfikacji, w związku z czym nie ma gwarancji, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan rzeczywisty.
Komunikatu nie należy traktować jako porady inwestycyjnej, rekomendacji, oferty nabycia albo sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych bądź instrumentów finansowych lub uczestnictwa w jakimkolwiek przedsięwzięciu handlowym.
Niniejszy Komunikat zawiera stwierdzenia odnoszące się do przyszłości. Oświadczenia dotyczące przyszłości zawarte w Komunikacie, w szczególności takie jak przewidywania co do przychodów, czy rozwoju Spółki, zostały ustalone na podstawie szeregu założeń, oczekiwań oraz projekcji, a w związku z tym obarczone są ryzykiem niepewności i mogą ulec zmianie pod wpływem czynników zewnętrznych, jak i wewnętrznych i nie należy traktować ich jako wiążących prognoz. Ani Spółka, ani osoby działające w jej imieniu, w szczególności członkowie Zarządu Spółki, doradcy Spółki, ani jakiekolwiek inne osoby nie udzielają zapewnienia, że przewidywania dotyczące przyszłości zostaną spełnione, w szczególności nie gwarantują zgodności przyszłych wyników lub wydarzeń z tymi oświadczeniami, jak również tego, że przyszłe wyniki Spółki nie będą się istotnie różnić od przewidywanych. W związku z powyższym Spółka wyraźnie zastrzega, że stwierdzenia dotyczące przyszłości nie stanowią gwarancji co do przyszłych wyników, a jej faktyczna sytuacja finansowa, strategia biznesowa, plany i cele kierownictwa dotyczące przyszłej działalności mogą istotnie różnić się od przedstawionych lub sugerowanych w takich stwierdzeniach zawartych w niniejszej Prezentacji. Niniejszy Komunikat nie stanowi publikacji jakichkolwiek prognoz przez Spółkę.
Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie są aktualne wyłącznie na dzień ich publikacji i mogą ulec istotnym zmianom. Komunikat nie będzie podlegać zmianie, aktualizacji lub modyfikacji w celu przedstawienia zmian zaistniałych po tym dniu, o ile nie jest to wymagane przez właściwe przepisy prawa.
Selvita S.A. nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte po lekturze Komunikatu. Jedynym wiarygodnym źródłem dotyczącym wyników finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Selvita S.A. są raporty bieżące i okresowe, przekazywane przez Selvita S.A. w ramach wykonywania przez nią obowiązków informacyjnych, wynikających z przepisów prawa.
Komunikat nie jest przeznaczona do rozpowszechniania do, lub na terytorium państw, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w Komunikacie może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.