• Zgodnie z nową strategią Selvita celuje w osiągnięcie ponad 300 mln zł przychodów przy stabilnej marży EBITDA oraz ponad miliard zł wartości rynkowej w 2023 r.
  • W latach 2020-2023 spółka zamierza zrealizować inwestycje o wartości 325-375 mln zł, których celem będą akwizycje oraz rozwój organiczny Spółki.
  • Na realizację strategii Selvita planuje pozyskać około 90 mln zł z bezprospektowej emisji akcji do 15 proc. kapitału, skierowanej do inwestorów kwalifikowanych. Około 80 proc. pozyskanych środków zostanie przeznaczonych na akwizycje.
  • Spółka opublikowała wstępne skonsolidowane wyniki finansowe za Q1. Selvita kontynuuje dynamiczny wzrost skali biznesu, zwiększając przychody o 41 proc. do 31 mln zł w pierwszym kwartale 2020 r. oraz prezentując solidny backlog na poziomie ponad 84 mln zł, wyższy o 44 proc. niż przed rokiem.

Kraków, Polska – 29 kwietnia 2020 – Selvita S.A. [ticker: WSE:SLV] – jedna z największych usługowych firm biotechnologicznych w Europie opublikowała strategię rozwoju na lata 2020-2023. W tym okresie Spółka planuje trzykrotnie zwiększyć swoje przychody poprzez wzrost organiczny oraz akwizycje. Zgodnie z założeniami strategii, głównymi inwestycjami Selvity będą przejęcia europejskich przedklinicznych CRO (ang. Contract Research Organization) oraz stworzenie Centrum Usług Laboratoryjnych w Krakowie. Realizacja tych przedsięwzięć pozwoli Spółce zwiększyć skalę biznesu oraz wprowadzić do oferty nowe usługi badawcze.

Zarząd Selvity ocenia, że wdrożenie nowej strategii pozwoli zwiększyć wartość rynkową spółki do ponad miliarda złotych. Ponadto dzięki planowanym inwestycjom firma będzie mogła kontynuować dynamiczny rozwój w kolejnych latach, umacniając swoją pozycję na rynku, aby w średnim terminie znaleźć się wśród TOP10 globalnych przedklinicznych CRO.

Wzrost przychodów oraz wyniki finansowe, które osiągaliśmy najpierw jako segment usługowy w ramach Selvity działającej w modelu hybrydowym, a teraz jako niezależna Spółka stanowią realizacje zapowiedzi przedstawionych w strategii z 2017 r. oraz tego, co Spółka komunikowała, celując w 30 proc. roczny wzrost przychodów oraz dwucyfrową rentowność. Przez 12 lat naszej działalności zbudowaliśmy wysoką rozpoznawalność i reputację na najważniejszych rynkach outsourcingu badań naukowych. Mamy podstawy i możliwości, aby stawiać przed sobą kolejne ambitne cele – komentuje Bogusław Sieczkowski, współzałożyciel, istotny akcjonariusz oraz Prezes Zarządu Selvity.

Do realizacji celów strategicznych Selvity będzie służył program inwestycyjny, którego wartość do 2023 r. może sięgnąć 375 mln zł, z czego około 90 mln zł Spółka planuje pokryć z emisji akcji. Pozostała kwota zostanie sfinansowana ze środków własnych, kredytów bankowych oraz z otrzymanych i przyszłych grantów.

Jednym z podstawowych założeń dalszego rozwoju Selvity są akwizycje przedklinicznych, europejskich CRO. W kręgu zainteresowania Spółki znajdują się podmioty z komplementarną ofertą usług oraz te, które mogą przyczynić się do zwiększenia jej skali działalności. Selvita bierze pod uwagę firmy, które osiągają jednostkowe przychody w przedziale 2-20 mln EUR, z liczbą pracowników pomiędzy 30 a 150 osób.
Na przejęcia w ciągu trzech lat Spółka planuje wydać od 150 do 200 mln zł. Na ten cel będzie przeznaczona większość środków z planowanej emisji (do 2,38 mln akcji), o której zadecyduje zwołane na 26 maja 2020 r. Walne Zgromadzenie Spółki.

Kolejny etap rozwoju Selvity zakłada kontynuację dynamicznego tempa rozwoju. Wzrost organiczny chcemy wesprzeć programem akwizycji. Ambitne plany rozwojowe sprawiają, że potrzebujemy szybkiego dostępu do kapitału inwestycyjnego, stąd decyzja o przeprowadzeniu emisji akcji. Pozyskane środki wykorzystamy głównie na akwizycje, dzięki którym będziemy mogli rozszerzyć skalę naszej działalności i jeszcze skuteczniej konkurować na rynku globalnym– dodaje Prezes Zarządu.

Kolejnym ważnym czynnikiem, który wpłynie na rozwój Spółki będzie stworzenie Centrum Usług Laboratoryjnych o powierzchni badawczej 4000 m2, które zostanie oddane do użytku na przełomie 2022/2023 r. Istotną przewagą konkurencyjną firm z branży CRO jest dostęp do własnej powierzchni laboratoryjnej. Dzięki inwestycji Spółka będzie miała do dyspozycji 10 000 m2 powierzchni badawczej.
W konsekwencji firma planuje zwiększenie zatrudnienia z obecnych 500 do 700 osób na koniec 2023 r., oczekując jednocześnie dalszego wzrostu przychodów na pracownika. Własne laboratoria oraz wzmocnienia kadrowe w postaci światowej klasy specjalistów pozwolą Selvicie zwiększyć skalę biznesu, poszerzyć ofertę i wprowadzić na rynek innowacyjne usługi. Spółka poczyniła już pierwszy krok w celu stworzenia Centrum Usług Laboratoryjnych podpisując przedwstępną umowę na zakup działki, znajdującej się w pobliżu dotychczasowej siedziby Spółki. Rozpoczęcie inwestycji planowane jest w przyszłym roku. Wartość całego przedsięwzięcia, wraz ze specjalistycznym wyposażeniem, wyniesie ok. 135 mln zł i zostanie sfinansowana głównie z kredytu, dotacji oraz środków własnych.

W latach 2020-2023 Spółka zamierza także przeznaczyć 40 mln zł na rozwój organiczny i inwestycje odtworzeniowe.

Chcemy kontynuować budowę naszej pozycji konkurencyjnej na globalnym rynku. Inwestycja we własne laboratoria badawcze ma podwójne uzasadnienie. Z jednej strony wyczerpaliśmy już możliwości dalszego powiększania wynajmowanej powierzchni laboratoryjnej w Krakowie i musimy sami zapewnić powierzchnię do dalszego wzrostu. Z drugiej strony jesteśmy już na takim etapie rozwoju, że dalsza budowa pozycji konkurencyjnej wymaga, aby część powierzchni, na której pracujemy była własnością Spółki. To daje stabilność, o którą pytają klienci i jest „złotym standardem” wśród liczących się na świecie firm CRO. Dodatkowa powierzchnia laboratoryjna, nowoczesny sprzęt oraz innowacyjne technologie pozwolą znacząco poszerzyć naszą ofertę i podnieść konkurencyjność. Z kolei przejęcia pozwolą nam szybciej zwiększać skalę biznesu, a także uzupełnić nasze kompetencje. Do końca 2023 r. zamierzamy zrealizować trzy akwizycje, a pierwszą z nich planujemy przeprowadzić już w tym roku. Przeanalizowaliśmy ponad 170 firm, z których wyłoniliśmy 20 podmiotów zasługujących na szczególne zainteresowanie. Z kilkoma z nich rozpoczęliśmy rozmowy – tłumaczy Bogusław Sieczkowski.

Wstępne skonsolidowane wyniki finansowe za I kw. 2020 r.

Dynamiczny rozwój Spółki potwierdzają osiągane wyniki finansowe. Wartość przychodów na rzecz klientów zewnętrznych w segmencie usługowym wyniosła w I kw. 2020 r. 25,3 mln zł i była o 45 proc. wyższa niż w analogicznym okresie przed rokiem. Zysk EBITDA Spółki sięgnął 7,3 mln zł i był o 52 proc. wyższy niż w I kw. 2019 r. Z kolei wynik netto wzrósł o 95 proc., do 3,7 mln zł – wynika z wstępnych wyników opublikowanych przez Spółkę. Na koniec marca 2020 r. Selvita posiadała 17,2 mln zł gotówki. Spółka zaktualizowała również backlog* na ten rok – na dzień 28 kwietnia 2020 r. wartość zakontraktowania wynosi ponad 84 mln zł i jest o 44 proc. wyższa niż rok wcześniej**.

Zastrzeżenie prawne     

Niniejszy dokument zawiera wstępne dane finansowe uzyskane w procesie przygotowywania i weryfikacji skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita S.A. („Grupa Selvita”) za pierwszy kwartał 2020 r. które mogą ulec zmianie. Dane zawarte w niniejszym dokumencie są aktualne na dzień jego sporządzenia, a niniejszy dokument nie będzie podlegać zmianie, aktualizacji lub modyfikacji w celu przedstawienia zmian zaistniałych po tym dniu, o ile nie jest to wymagane przez właściwe przepisy prawa. Niniejszego dokumentu nie należy traktować jako porady inwestycyjnej, rekomendacji, oferty nabycia albo sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych bądź instrumentów finansowych lub uczestnictwa w jakimkolwiek przedsięwzięciu handlowym Grupy Selvita. Selvita nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte po lekturze niniejszego dokumentu. Selvita oraz członkowie jej organów, a także osoby biorący w imieniu Selvita udział w przygotowaniu niniejszego materiału ani żaden podmiot z Grupy Selvita nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie lub w oparciu o informacje zawarte w niniejszym materiale lub wynikające z jego treści ani za jego dowolne wykorzystanie. Niniejszy materiał nie stanowi jakiegokolwiek oświadczenia żadnej z ww. wymienionych osób.
Niniejszy dokument nie stanowi oferty publicznej w rozumieniu art. 2  lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, ani żadnej innej oferty ani zaproszenia do nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki ani też zachęty do składania ofert nabycia lub zapisu na papiery wartościowe Spółki. Niniejszy dokument nie stanowi informacji o papierach wartościowych Spółki i warunkach ich nabycia lub objęcia stanowiącej wystarczającą podstawę do podjęcia decyzji o nabyciu lub objęciu tych papierów wartościowych.
Niniejszy dokument nie podlega dystrybucji w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, Republice Południowej Afryki lub Japonii.

***

*Backlog rozumiany jako wartość zakontraktowanego portfela zamówień, wynikających z podpisanych na dzień 28.04.2020 r. kontraktów handlowych oraz umów o dotacje.
**Stan na 15.04.2019