Kraków, Polska – 4 stycznia 2021 r. – Selvita [ticker: SLV] ogłosiła formalne zakończenie procesu nabycia od spółki Galapagos (notowanej na giełdach Euronext i NASDAQ – ticker: GLPG) chorwackiej spółki Fidelta.

Zamknięcie transakcji nastąpiło zgodnie z planem, niedługo po jej ogłoszeniu, które miało miejsce 23 listopada 2020 r. Na mocy umowy zawartej z Galapagos, Selvita przejęła 100% udziałów w spółce Fidelta za kwotę 31,2 mln EUR (ok. 140 mln PLN). Wartość transakcji zostanie odpowiednio skorygowana w oparciu o określone w umowie, zwyczajowo stosowane w tego typu transakcjach korekty dotyczące środków pieniężnych netto i kapitału obrotowego.

Bardzo się cieszymy, że od dziś Fidelta formalnie jest już częścią Grupy Selvita. Wspólnie wykonaliśmy ogrom pracy, aby to stało się możliwe. Jesteśmy gotowi, by szybko zakończyć proces integracji i korzystać z efektów tej przełomowej akwizycji – powiedział Bogusław Sieczkowski, Prezes Zarządu Selvita.

Akwizycja Fidelty znacząco rozszerzy ofertę usług Selvity w zakresie zintegrowanego procesu odkrywania leków, a także przyczyni się do umocnienia pozycji Spółki na rynku jako jednej z największych przedklinicznych spółek typu CRO (ang. Contract Research Organization) w Europie.

Transakcja wpłynie na zwiększenie skali działalności Grupy Selvita oraz istotne zwiększenie jej przychodów. W ramach procesu integracji Fidelta zostanie włączona do Grupy Selvita, jednak będzie kontynuować swą działalność pod dotychczasową marką. Co warte podkreślenia, w ramach transakcji Fidelta zawarła wieloletnią umowę świadczenia usług badawczych w zakresie odkrywania leków na rzecz Galapagos.

Fidelta jest spółką CRO z kompetencjami naukowymi w obszarze chorób zapalnych, zwłóknieniowych i zakaźnych. Zakres usług oferowanych przez Fideltę jest komplementarny z ofertą Selvity i umożliwi zbudowanie przewagi konkurencyjnej w takich obszarach biznesowych jak DMPK, farmakologia i toksykologia in vivo, a także pozwoli zwiększyć skalę działalności w obszarze chemii medycznej i farmakologii in vitro.

Fidelta obecnie zatrudnia 181 pracowników, w tym 150 doświadczonych naukowców. Spółka świadczy usługi w obszarze zintegrowanego odkrywania leków na zlecenie firm biotechnologicznych i farmaceutycznych z całego świata, a także posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów badawczych. Laboratoria Fidelty, o powierzchni blisko 6 000 m2, zlokalizowane są w nowoczesnych ośrodkach badawczo-rozwojowych w Zagrzebiu, w Chorwacji.

###

Zastrzeżenie prawne:

Niniejsza informacja została przygotowana przez Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) i ma charakter wyłącznie informacyjny.
Niniejsza informacja może zawierać stwierdzenia odnoszące się do przyszłości. Oświadczenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszej informacji w szczególności takie jak przewidywania co do przychodów, czy rozwoju Spółki, zostały ustalone na podstawie szeregu założeń, oczekiwań oraz projekcji, a w związku z tym obarczone są ryzykiem niepewności i mogą ulec zmianie pod wpływem czynników zewnętrznych, jak i wewnętrznych i nie należy traktować ich jako wiążących prognoz. Ani Spółka, ani osoby działające w jej imieniu, w szczególności członkowie Zarządu Spółki, doradcy Spółki, ani jakiekolwiek inne osoby nie udzielają zapewnienia, że przewidywania dotyczące przyszłości zostaną spełnione, w szczególności nie gwarantują zgodności przyszłych wyników lub wydarzeń z tymi oświadczeniami, jak również tego, że przyszłe wyniki Spółki nie będą się istotnie różnić od przewidywanych. W związku z powyższym Spółka wyraźnie zastrzega, że stwierdzenia dotyczące przyszłości nie stanowią gwarancji co do przyszłych wyników, a jej faktyczna sytuacja finansowa, strategia biznesowa, plany i cele kierownictwa dotyczące przyszłej działalności mogą istotnie różnić się od przedstawionych lub sugerowanych w takich stwierdzeniach zawartych w niniejszej informacji. Informacje przedstawione w dokumencie nie stanowią publikacji jakichkolwiek prognoz przez Spółkę.
Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie są aktualne wyłącznie na dzień ich publikacji i mogą ulec zmianom. Informacje przedstawione w dokumencie nie będą podlegać zmianie, aktualizacji lub modyfikacji w celu przedstawienia zmian zaistniałych po tym dniu, o ile nie jest to wymagane przez właściwe przepisy prawa.
Selvita S.A. nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte po lekturze niniejszej informacji. Jedynym wiarygodnym źródłem dotyczącym Spółki i Grupy Kapitałowej Selvita S.A. są raporty bieżące i okresowe, przekazywane przez Selvita S.A. w ramach wykonywania przez nią obowiązków informacyjnych, wynikających z przepisów prawa.