• Backlog* na rok 2020 wynosi obecnie 96 mln zł i jest o 41 proc. wyższy niż rok wcześniej.
    Wzrost zakontraktowania na bieżący rok w segmencie usługowym wyniósł 48 proc.
  • Selvita opublikowała wyniki finansowe za I kw. 2020 r. potwierdzając tym samym bardzo dobre wstępne dane szacunkowe z 29 kwietnia.
  • Wartość przychodów na rzecz klientów zewnętrznych w segmencie usługowym wyniosła
    w I kw. 2020 r. 25,3 mln zł i była o 46 proc. wyższa niż w analogicznym okresie przed rokiem. Zysk EBITDA Spółki sięgnął 7,3 mln zł i był o 52 proc. wyższy niż w I kw. 2019 r.

Kraków, Polska – 26 maja 2020 – Selvita S.A. [ticker: SLV] – jedna z największych usługowych firm biotechnologicznych w Europie kontynuuje dynamiczny wzrost i prezentuje backlog większy o 41 proc. niż przed rokiem. W pierwszych trzech miesiącach 2020 r. skonsolidowane przychody Spółki wzrosły o 41 proc. do 31 mln zł. Pomimo panującej na świecie epidemii koronawirusa firma umocniła swoją pozycję na globalnym rynku przedklinicznych CRO, szczególnie wśród klientów ze Stanów Zjednoczonych, największego rynku biotechnologicznego na świecie.

Przychody komercyjne w segmencie usługowym wyniosły w I kw. 2020 r. 25,3 mln zł, czyli o 46 proc. więcej niż przed rokiem. Z kolei w segmencie bioinformatycznym (spółka Ardigen, w której Selvita S.A. posiada 54,7 proc. głosów na WZ) przychody komercyjne zwiększyły się o 33 proc. i wyniosły 3,0 mln zł.

Grupa Selvita wygenerowała w I kw. 2020 ponad 7 mln zł zysku EBITDA przy blisko 24 proc. rentowności. Wynik na poziomie netto wzrósł o 92 proc. osiągając 3,7 mln zł. Selvita tym samym potwierdziła nie tylko utrzymanie zapowiadanego tempa rozwoju, ale również wstępne wyniki szacunkowe ogłoszone przed miesiącem.

Zgodnie z planem nie zwalniamy tempa rozwoju. Utrzymujemy nie tylko wysoką dynamikę przychodów, ale zwiększamy również rentowność EBITDA, która w pierwszym kwartale 2020 r. wzrosła o blisko 2 pkt proc. r/r. Osiągnięte wyniki cieszą nas szczególnie, gdyż miniony kwartał był okresem dużej niepewności na świecie związanej z epidemią koronawirusa. Selvita z powodzeniem przeszła przez ten czas próby. Zadbaliśmy o zdrowie naszych pracowników i utrzymaliśmy ciągłość pracy we wszystkich projektach. W niepewnym otoczeniu potrafiliśmy umocnić naszą pozycję wśród zagranicznych klientów, szczególnie na rynku amerykańskim. Wiele firm farmaceutycznych i biotechnologicznych zdało sobie sprawę z konieczności geograficznej dywersyfikacji zlecanych usług. Selvita umiejętnie wpisuje się w zmieniające się trendy na rynku przedklinicznych CRO – komentuje Bogusław Sieczkowski, współzałożyciel, istotny akcjonariusz oraz Prezes Zarządu Selvity.

Przychody zewnętrzne z usług z USA wzrosły o 175 proc. w I kw. 2020 i stanowią już ponad 25 proc. całego segmentu. Z kolei przychody w segmencie usługowym z Wielkiej Brytanii zwiększyły się w tym czasie o 74 proc. Selvita pozyskuje nowe kontrakty z tych dwóch największych rynków biotechnologicznych na świecie, zarówno w obszarze odkrywania leków jak i badań regulacyjnych. Uznanie klientów dla wysokiej jakości kompetencji i doświadczenia zespołu Selvity owocuje kolejnymi kontraktami. Backlog w segmencie usługowym na dzień 21 maja 2020 r. wynosi 79,3 mln zł, czyli o 48 proc. więcej niż przed rokiem.

– Stale poprawiający się backlog udowadnia, że w okresie pandemii, pomimo ograniczeń w przemieszczaniu się, jesteśmy w stanie efektywnie pozyskiwać nowe kontrakty. Większość konferencji branżowych oraz bieżących relacji biznesowych jest realizowana w formie cyfrowej, co sprawia, że znikają bariery geograficzne i możemy teraz na równi z innymi dostawcami budować naszą pozycję międzynarodową – podkreśla Bogusław Sieczkowski.

Nowa strategia Selvity, oprócz zwiększenia przychodów, zakłada również utrzymanie stabilnej marży EBITDA oraz ponad miliard zł wartości rynkowej w 2023 r. W tym celu w latach 2020-2023 Spółka zamierza zrealizować inwestycje o wartości 325-375 mln zł, które zostaną przeznaczone na akwizycje oraz rozwój organiczny. Na realizację strategii Selvita planuje pozyskać około 90 mln zł z bezprospektowej emisji akcji, do 15 proc. kapitału zakładowego. Około 80 proc. pozyskanych środków zostanie przeznaczonych na akwizycje. Jednym z elementów realizacji strategii będzie zabezpieczenie własnej powierzchni badawczej poprzez utworzenie Centrum Usług Laboratoryjnych. Selvita poczyniła już pierwszy krok w celu realizacji tej inwestycji podpisując w kwietniu przedwstępną umowę na zakup działki, znajdującej się w pobliżu dotychczasowej siedziby Spółki.

###

*Backlog rozumiany jako wartość zakontraktowanego portfela zamówień, wynikających z podpisanych na dzień 21.05.2020 r. kontraktów handlowych oraz umów o dotacje.

Zastrzeżenie prawne:

Niniejszy dokument nie stanowi oferty publicznej w rozumieniu art. 2  lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE ani żadnej innej oferty ani zaproszenia do nabycia lub objęcia jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki ani też zachęty do składania ofert nabycia, objęcia lub zapisu na papiery wartościowe Spółki. Niniejszy dokument nie stanowi informacji o papierach wartościowych Spółki i warunkach ich nabycia lub objęcia stanowiącej wystarczającą podstawę do podjęcia decyzji o nabyciu lub objęciu tych papierów wartościowych.
Oświadczenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszym dokumencie, w szczególności takie jak przewidywania co do przychodów czy rozwoju Spółki, zostały ustalone na podstawie szeregu założeń, oczekiwań oraz projekcji, a w związku z tym obarczone są ryzykiem niepewności i mogą ulec zmianie pod wpływem czynników zewnętrznych jak i wewnętrznych i nie należy traktować ich jako wiążących prognoz. Ani Spółka, ani osoby działające w jej imieniu, w szczególności członkowie Zarządu Spółki, doradcy Spółki, ani jakiekolwiek inne osoby nie udzielają zapewnienia, że przewidywania dotyczące przyszłości zostaną spełnione, w szczególności nie gwarantują zgodności przyszłych wyników lub wydarzeń z tymi oświadczeniami jak również tego, że przyszłe wyniki Spółki nie będą się istotnie różnić od przewidywanych. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie mogą ulegać istotnym zmianom. Niniejszy dokument nie będzie podlegać zmianie, aktualizacji lub modyfikacji w celu przedstawienia zmian zaistniałych po tym dniu, o ile nie jest to wymagane przez właściwe przepisy prawa.
Niniejszy dokument nie podlega publikacji, ogłoszeniu lub dystrybucji, bezpośrednio lub pośrednio, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, Republice Południowej Afryki lub Japonii, ani w jakimkolwiek innym kraju, w którym publikacja, ogłoszenie lub dystrybucja byłaby niezgodna z prawem.