Kraków, Polska – 26 maja 2020 – Akcjonariusze Selvita S.A., jednej z największych usługowych firm biotechnologicznych w Europie,  podjęli decyzję o wyemitowaniu nie więcej niż 2,38 mln akcji serii C, co stanowi ok. 15 proc. obecnego kapitału zakładowego Spółki. Środki pozyskane w ramach oferty zostaną przeznaczone przede wszystkim na akwizycje, a także dalszy rozwój organiczny Selvity.

Emisja akcji będzie przeprowadzona w formie bezprospektowej oferty publicznej i zostanie skierowana do inwestorów kwalifikowanych oraz inwestorów niebędących inwestorami kwalifikowanymi, którzy obejmą akcje o wartości co najmniej 100.000 EUR.

Od dnia 27 maja rozpocznie się proces budowania księgi popytu. Uchwała emisyjna przewiduje prawo pierwszeństwa, którego realizacja pozwoli dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, będącym inwestorami kwalifikowanymi, na utrzymanie dotychczasowego udziału w akcjonariacie Spółki. Rolę Globalnego Koordynatora i Prowadzącego Księgę Popytu w procesie oferty publicznej pełni IPOPEMA Securities S.A. Doradcą prawnym jest kancelaria Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy.  

Selvita planuje pozyskać z emisji akcji ok. 90 mln zł, które przeznaczone będą na przyspieszenie rozwoju Spółki i zwiększenie skali jej działalności na rynku globalnym.

Od roku  Selvita rośnie w tempie 40 proc. Przygotowujemy się do tego, aby kontynuować dynamiczny rozwój firmy także w kolejnych latach. Planowane akwizycje pozwolą nam nie tylko nadal szybko zwiększać skalę biznesu, ale również poszerzyć nasze kompetencje, co przyczyni się do wzmocnienia naszej pozycji konkurencyjnej na globalnym rynku przedklinicznych CRO. Na ten cel przeznaczymy zdecydowaną większość środków jakie pozyskamy z emisji akcji  – komentuje Bogusław Sieczkowski, współzałożyciel, istotny akcjonariusz oraz Prezes Zarządu Selvity.

W ostatnich tygodniach Selvita opublikowała strategię rozwoju na lata 2020-2023, która zakłada osiągnięcie ponad 300 mln zł przychodów, przy stabilnej marży EBITDA, oraz ponad miliard zł wartości rynkowej w 2023 r. Jednocześnie dzięki planowanym w ramach strategii inwestycjom, Spółka będzie mogła kontynuować dynamiczny rozwój w kolejnych latach, aby w średnim terminie znaleźć się wśród TOP10 globalnych przedklinicznych CRO.

Jednym z podstawowych założeń strategicznych Selvity są akwizycje. W kręgu zainteresowania Spółki znajdują się podmioty z komplementarną ofertą usług oraz te, które mogą przyczynić się do zwiększenia jej skali działalności. Pierwsze transakcje będą obejmowały mniejsze podmioty, o jednostkowych przychodach w przedziale 2-20 mln EUR. Wśród kryteriów jakościowych, wybierając cel przejęcia, Selvita wybierać będzie podmioty uzupełniające portfolio usług w obszarze odkrywania leków (ang. Drug Discovery) oraz usług regulacyjnych (ang. Regulatory Studies). Do końca 2023 r. Spółka zamierza zrealizować trzy akwizycje, a pierwszą z nich planuje przeprowadzić jeszcze w tym roku.

Na przejęcia w ciągu trzech lat Spółka planuje wydać od 150 do 200 mln zł. Na ten cel Selvita zamierza przeznaczyć zdecydowaną większość środków (ok. 70 mln zł) z  emisji akcji serii C.   

Strategia Spółki, w ramach rozwoju organicznego, obejmuje także budowę Centrum Usług Laboratoryjnych o powierzchni badawczej 4 000 m2. Dzięki inwestycji Selvita chce zwiększyć powierzchnię badawczą do 10 000 m2. Własne laboratoria oraz wzmocnienia kadrowe, w postaci światowej klasy specjalistów, pozwolą Selvicie zwiększyć skalę biznesu, poszerzyć ofertę i wprowadzić na rynek innowacyjne usługi. Rozpoczęcie inwestycji zaplanowane jest na przyszły rok, a budynek ma być oddany do użytku na przełomie 2022/2023 r. Na realizację przedsięwzięcia,  Spółka przeznaczy ok. 20 mln zł z emisji akcji serii C. Pozostała kwota inwestycji ma pochodzić z kredytu, grantu oraz środków wypracowanych w toku bieżącej działalności Selvity.


Zastrzeżenie prawne:

Niniejszy dokument nie stanowi oferty publicznej w rozumieniu art. 2  lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE ani żadnej innej oferty ani zaproszenia do nabycia lub objęcia jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki ani też zachęty do składania ofert nabycia, objęcia lub zapisu na papiery wartościowe Spółki. Niniejszy dokument nie stanowi informacji o papierach wartościowych Spółki i warunkach ich nabycia lub objęcia stanowiącej wystarczającą podstawę do podjęcia decyzji o nabyciu lub objęciu tych papierów wartościowych.
Oświadczenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszym dokumencie, w szczególności takie jak przewidywania co do przychodów czy rozwoju Spółki, zostały ustalone na podstawie szeregu założeń, oczekiwań oraz projekcji, a w związku z tym obarczone są ryzykiem niepewności i mogą ulec zmianie pod wpływem czynników zewnętrznych jak i wewnętrznych i nie należy traktować ich jako wiążących prognoz. Ani Spółka, ani osoby działające w jej imieniu, w szczególności członkowie Zarządu Spółki, doradcy Spółki, ani jakiekolwiek inne osoby nie udzielają zapewnienia, że przewidywania dotyczące przyszłości zostaną spełnione, w szczególności nie gwarantują zgodności przyszłych wyników lub wydarzeń z tymi oświadczeniami jak również tego, że przyszłe wyniki Spółki nie będą się istotnie różnić od przewidywanych. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie mogą ulegać istotnym zmianom. Niniejszy dokument nie będzie podlegać zmianie, aktualizacji lub modyfikacji w celu przedstawienia zmian zaistniałych po tym dniu, o ile nie jest to wymagane przez właściwe przepisy prawa.
Niniejszy dokument nie podlega publikacji, ogłoszeniu lub dystrybucji, bezpośrednio lub pośrednio, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, Republice Południowej Afryki lub Japonii, ani w jakimkolwiek innym kraju, w którym publikacja, ogłoszenie lub dystrybucja byłaby niezgodna z prawem.