• Grupa Selvita S.A. osiągnęła w I półroczu 2021 r. skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej w wysokości 141,7 mln zł, co oznacza wzrost o 109 proc. r/r.
  • Fidelta, w I półroczu 2021 r., zaraportowała 59,1 mln zł przychodów operacyjnych oraz 17,8 mln zł EBITDA, co oznacza bardzo wysoką marżę 30,1 proc.
  • Dynamiczny rozwój kontynuował Ardigen, którego przychody na rzecz klientów zwiększyły się o 84 proc. do 13,1 mln zł, przy EBITDA 2,8 mln zł.
  • EBITDA i zysk netto Grupy Selvita S.A. (bez uwzględnienia wpływu niegotówkowego programu motywacyjnego) wyniosły odpowiednio 35,2 mln zł oraz 18,3 mln zł, wobec 15,8 mln zł oraz 9,4 mln zł rok wcześniej.

Kraków, 22 września 2021 r. – Selvita S.A. – [ticker: WSE: SLV] – jedna z największych usługowych firm biotechnologicznych w Europie, kontynuuje dynamiczny rozwój w Polsce i zagranicą. Grupa Selvita, po akwizycji chorwackiej Fidelty, osiągnęła w I półroczu 2021 r. ponad dwukrotnie wyższe przychody ze sprzedaży niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wzrost EBITDA i zysku netto był jeszcze wyższy, na co istotny wpływ miała wysoka rentowność działalności prowadzonej przez Fideltę.


Dynamiczny wzrost we wszystkich segmentach biznesowych

Selvita wraz ze spółkami zależnymi kontynuowała dynamiczny rozwój w każdym segmencie działalności.

Przychody od klientów z usług realizowanych w Polsce wyniosły 65,1 mln zł i były wyższe o 17% w porównaniu do pierwszego półrocza 2020 r., kiedy to wyniosły 55,4 mln zł. Wzrost przychodów osiągnięto przy bardzo wysokiej bazie zrealizowanej w I półroczu 2020 r., kiedy to zanotowano rekordową, niemal 50% dynamikę przychodów. EBITDA usług realizowanych w Polsce w I półroczu 2021 r. (znormalizowana o wpływ programu motywacyjnego) wyniosła 14,6 mln zł (marża: 21,0%).

Segment bioinformatyczny, reprezentowany przez spółkę zależną Selvity – Ardigen, zamknął pierwsze półrocze 2021 r. kwotą 13,1 mln zł przychodów od klientów (14,6 mln zł liczone z grantami), podczas gdy w analogicznym okresie 2020 r. było to 7,1 mln zł (8,8 mln zł), co daje wzrost o 84%. EBITDA Ardigenu ukształtowała się na poziomie 2,8 mln zł (marża: 19,1%) i była wyższa o 56% niż w roku ubiegłym.

Fidelta, reprezentująca segment usług realizowanych w Chorwacji, odnotowała 59,1 mln zł przychodów od klientów przy EBITDA 17,8 mln zł (marża: 30,1%). Spółka jest częścią Grupy Selvita od stycznia 2021 r.

Pierwsze półrocze 2021 r. to dynamiczny wzrost sprzedaży na rynkach zagranicznych.  Wraz z przejęciem Fidelty znacząco przyrosła sprzedaż w krajach UE oraz Szwajcarii, gdzie chorwacka Spółka realizuje większość przychodów. Rozwój organiczny Selvity i Ardigenu odpowiadał z kolei za istotny wzrost w USA

Przychody z USA, najbardziej konkurencyjnego rynku na świecie, wyniosły 38,1 mln zł, co oznacza wzrost o 81,4% r/r, co podkreśla wysoką jakość usług dostarczanych przez Spółkę.

Pierwsze półrocze 2021 r. to kolejne dwa bardzo dobre kwartały dla Selvity. Zanotowaliśmy wzrosty na każdym polu prowadzonej działalności, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Jesteśmy zadowoleni z 17% wzrostu osiągniętego przez Usługi realizowane w kraju, gdyż warto zwrócić uwagę, że porównujemy ten okres do rekordowej I połowy 2020 r., kiedy to w pierwszych miesiącach pandemii odnotowaliśmy skokowe 40-50% wzrosty. Rosną również przychody generowane przez naszą chorwacką Spółkę – Fideltę, która dołączyła do Grupy na przełomie roku, co więcej, dzieje się to przy wysokich marżach. Także nasza druga Spółka – Ardigen umacnia swoja pozycję na rynku spółek AI, zachowując najwyższą dynamikę wzrostu w Grupie.

Nie chcemy zwalniać tempa, dlatego kontynuujemy inwestycje w rozwój zespołów i infrastruktury. W lipcu br. rozpoczęła się budowa Centrum Badawczego Selvity w Krakowie, a na ukończeniu jest adaptacja dodatkowych ponad 2 tys. m2 powierzchni w Zagrzebiu. Aby zapewnić dalszy wzrost przychodów z rynku północnoamerykańskiego, największego w zakresie outsourcingu badań, zdecydowaliśmy się rozbudować strukturę sprzedażową w Stanach Zjednoczonych. Na nowo utworzone stanowisko VP Sales, Head of North America zatrudniliśmy managera z wieloletnim doświadczeniem – Deana Bornillę. Dean będzie odpowiedzialny za dalszy rozwój i wzrost przychodów Spółki na rynku północnoamerykańskim. Również w Europie do zespołu sprzedażowego dołączyły kolejne osoby, które pomogą budować naszą pozycję w tym regionie. Jesteśmy przekonani, że mocny zespół sprzedażowy będzie obok najlepszych naukowców pracujących w naszych laboratoriach drugim mocnym czynnikiem wspierającym nasz dalszy rozwój – komentuje Bogusław Sieczkowski, współzałożyciel, istotny akcjonariusz oraz Prezes Zarządu Selvity.

Pozytywnie patrzymy także na drugą połowę roku, mocny wzrost zakontraktowania pokazuje, że czeka nas pracowita końcówka roku. Co ważne, nasz portfel zamówień wzrósł we wszystkich segmentach biznesowych, co pokazuje, że po zawirowaniach covidowych wraca stabilizacja również na rynku badań regulacyjnych – dodaje Sieczkowski.

Backlog zamówień Grupy Selvita na 2021 rok wynosi obecnie 272,1 mln zł, co oznacza wzrost o 122% r/r, w tym backlog organiczny (bez Fidelty) wzrósł o 30% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.  


Droga do dalszego wzrostu

Selvita konsekwentnie wdraża założenia strategii przyjętej na lata 2020-2023, w myśl której Grupa rozwija się organicznie oraz poprzez akwizycje. Kamieniem milowym strategii było przejęcie Fidelty, które przyczyniło się do skokowego wzrostu wyników całej Grupy. W I półroczu 2021 r. dynamika przychodów Grupy wyniosła ponad 100% r/r, co pokazuje jak skutecznie realizowane są ogłoszone w ubiegłym roku cele strategiczne.

Rozwój organiczny Grupy wspomagany jest również przez realizację inwestycji we własną powierzchnię badawczą. Spółka rozpoczęła już budowę nowego obiektu – Selvita Research Centre w Krakowie, na realizację którego zabezpieczyła finansowanie w postaci grantu w wysokości 41,2 mln zł oraz kredytu bankowego w kwocie 65 mln zł. W nowych laboratoriach Spółki znajdzie się miejsce pracy dla ponad 250 osób. Realizacja inwestycji zwiększy powierzchnię Selvity o dodatkowe 10.000 m2, w tym około 4.000 m2 przestrzeni laboratoryjno-biurowej.


Istotne zdarzenia do momentu publikacji raportu

12 lipca Grupa podała, że rozpoczyna budowę nowego centrum badawczego w Krakowie. Spółka podpisała umowę z firmą PORR S.A., która będzie pełnić funkcję generalnego wykonawcy inwestycji. Dodatkowa powierzchnia laboratoryjna wyposażona zgodnie z najwyższymi międzynarodowymi standardami pozwoli zwiększyć skalę działalności oraz wdrożyć nowe, innowacyjne usługi do oferty Spółki.

6 września Selvita otrzymała 4,7 mln zł dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) na realizację projektu, którego celem jest stworzenie technologii umożliwiającej przyspieszenie procesu odkrywania leków z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Łączna wartość projektu wynosi 7,8 mln zł.

20 września Selvita otrzymała 3,3 mln zł dofinansowania z NCBiR na realizację projektu pt. „Platforma technologiczna dla nowych generacji leków przeciw chorobom spowodowanym przez koronawirusy, w szczególności SARS-CoV-2”. Wartość projektu wynosi 6,3 mln zł.

Oba projekty, które uzyskały wsparcie w postaci grantów od NCBiR umożliwią Spółce stworzenie innowacyjnych platform technologicznych pozwalających na przyspieszenie i usprawnienie prac nad nowymi związkami o potencjale terapeutycznym, a tym samym zwiększą atrakcyjność oferty usług Grupy Selvita z zakresu odkrywania leków.