Kraków, Polska – 28 maja 2020 – Zarząd Selvita S.A. [ticker: WSE:SLV] – jednej z największych usługowych firm biotechnologicznych
w Europie, ustalił cenę emisyjną akcji serii C oferowanych w bezprospektowej ofercie publicznej na 38 zł za jedną akcję. W ramach oferty Spółka emituje do 2,38 mln nowych akcji. Środki pozyskane z oferty publicznej Selvita przeznaczy przede wszystkim na akwizycje wybranych europejskich przedklinicznych CRO (ang. Contract Research Organization).

W ramach oferty publicznej inwestorzy mogą nabyć do 2 384 245 akcji nowej emisji serii C. Uwzględniając ustaloną cenę emisyjną akcji serii C, wartość całej oferty sięgnie ponad 90 mln zł.

Cieszy nas, że przedstawione kilka tygodni temu plany rozwoju na kolejne lata zostały pozytywnie odebrane przez inwestorów. Bardzo duże zainteresowanie ofertą i cena emisyjna zgodna z naszymi oczekiwaniami są miarą reputacji jaką Selvita ma na rynku, a to jeszcze bardziej mobilizuje nas do dalszej pracy – komentuje Bogusław Sieczkowski, współzałożyciel, istotny akcjonariusz oraz Prezes Zarządu Selvity.

Bezprospektowa oferta akcji serii C przewiduje prawo pierwszeństwa, którego realizacja pozwoli dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, będącym inwestorami kwalifikowanymi, na utrzymanie dotychczasowego udziału w akcjonariacie Spółki.

Środki pozyskane w wyniku emisji nowych akcji zostaną przeznaczone na zwiększenie skali działalności Spółki poprzez przejęcia mniejszych, europejskich CRO oraz zwiększenie własnej powierzchni badawczej.


Zastrzeżenie prawne:

Niniejszy dokument nie stanowi oferty publicznej w rozumieniu art. 2  lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE ani żadnej innej oferty ani zaproszenia do nabycia lub objęcia jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki ani też zachęty do składania ofert nabycia, objęcia lub zapisu na papiery wartościowe Spółki. Niniejszy dokument nie stanowi informacji o papierach wartościowych Spółki i warunkach ich nabycia lub objęcia stanowiącej wystarczającą podstawę do podjęcia decyzji o nabyciu lub objęciu tych papierów wartościowych.
Oświadczenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszym dokumencie, w szczególności takie jak przewidywania co do przychodów czy rozwoju Spółki, zostały ustalone na podstawie szeregu założeń, oczekiwań oraz projekcji, a w związku z tym obarczone są ryzykiem niepewności i mogą ulec zmianie pod wpływem czynników zewnętrznych jak i wewnętrznych i nie należy traktować ich jako wiążących prognoz. Ani Spółka, ani osoby działające w jej imieniu, w szczególności członkowie Zarządu Spółki, doradcy Spółki, ani jakiekolwiek inne osoby nie udzielają zapewnienia, że przewidywania dotyczące przyszłości zostaną spełnione, w szczególności nie gwarantują zgodności przyszłych wyników lub wydarzeń z tymi oświadczeniami jak również tego, że przyszłe wyniki Spółki nie będą się istotnie różnić od przewidywanych. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie mogą ulegać istotnym zmianom. Niniejszy dokument nie będzie podlegać zmianie, aktualizacji lub modyfikacji w celu przedstawienia zmian zaistniałych po tym dniu, o ile nie jest to wymagane przez właściwe przepisy prawa.
Niniejszy dokument nie podlega publikacji, ogłoszeniu lub dystrybucji, bezpośrednio lub pośrednio, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, Republice Południowej Afryki lub Japonii, ani w jakimkolwiek innym kraju, w którym publikacja, ogłoszenie lub dystrybucja byłaby niezgodna z prawem.